ساختار استاني

شوراي سياستگذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت استان

متشكل ازفرماندهي سپاه منطقه ,رياست دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تبريز , رياست مركز بهداشت استان ,رئيس سازمان بسيج سازندگي استان ,مديران فني ,نظارت وبرنامه ريزي سازمان بسيج سازندگي استان ,سرپرست گروه كارشناسان آموزش سلامت استانكارشناسان آموزش سلامت استان وساير مديران سازمان بسيج سازندگي ومسئولين گروههاي كارشناسي مركز بهداشت استان برحسب موضوع مربوطه

شرح وظايف شوراي سياستگذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت استان :

*تعيين اعضاي كميته كارشناسي بسيج سلامت استان

*بررسي وتصويب برنامه هاي طراحي وپيشنهادي كميته كارشناسي استان

*حمايت وپشتيباني اجرايي وعملياتي ازبرنامه هاوطرحهاي مصوب كميته كارشناسان استان و شهرستانها

* پايش وارزشيابي روند اجراي برنامه هاي ابلاغي وبرنامه هاي تفصيلي نواحي شهرستانها

كميته كارشناسي بسيج سلامت استان :

متشكل ازرئيس سازمان بسيج سازندگي استان , مديران فني,نظارت وبرنامه ريزي سازمان بسيج سازندگي استان ,سرپرست گروه كارشناسان آموزش سلامت استان,كارشناسان آموزش سلامت استان وساير مديران سازمان بسيج سازندگي ومسئولين گروه هاي كارشناسي مركز بهداشت استان برحسب موضوع مربوطه

شرح وظايف كميته كارشناسي بسيج سلامت استان :

* تعيين اعضاي كميته سياست گذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت شهرستانها

* بررسي وتصويب برنامه هاي طراحي وپيشنهادي كميته سياست گذاري وبرنامه ريزي شهرستانها

* حمايت وپشتيباني اجرايي وعملياتي ازبرنامه ها وطرحهاي مصوب شوراي سياست گذاري وبرنامه ريزي شهرستانها

* تهيه بسته هاي آموزشي و ارسال آن به مربيان بسيج سلامت در راستاي توانمند سازي آنان

* پايش وارزشيابي روند اجراي برنامه هاي ابلاغي وبرنامه هاي تفصيلي نواحي

* مستندسازي عملكرد شهرستانها وارسال آن به رده هاي بالاتر

 آموزش بهداشت