ساختار شهرستان

كميته سياست گذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت شهرستان :

متشكل از فرماندهي سپاه ناحيه مقاومت بسيج , فرماندهي قرارگاه بسيج سازندكي سپاه ناحيه كارشناس فني وبرنامه ريزي بسيج سازندگي ناحيه , رئيس شبكه بهداشت ودرمان , رئيس مركز بهداشت شهرستان(معاونت بهداشتي ) كارشناس آموزش سلامت و مسئولين گروه هاي كارشناسي مركز بهداشت شهرستان برحسب موضوع مربوطه مسئوليت تشكيل كميته مزبور واداره جلسات آن برعهده فرماندهي قرارگاه بسيج سازندگي سپاه ناحيه ودبيري آن نيز برعهده معاونت بهداشتي مركز بهداشت شهرستان مي باشد.

شرح وظايف كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت شهرستان:

* تشكيل كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت شهرستان

* تعيين ا ولويت هاي طرح جهت اجرا در شهرستان

* تدوين برنامه تفصيلي طرح بسيج سازندگي درعرصه سلامت جامعه شهرستان وارسال آن به استان

* انتخاب ومعرفي مربيان بسيج سلامت از حوزه ها وپايگاههاي مقاومت توسط كارشناس فني نواحي مقاومت بسيج سازندگي در شهرستان

* برگزاري دوره هاي آموزشي براي مربيان بسيج سلامت توسط كارشناسان مركز بهداشت شهرستان

* برگزاري جلسات آموزشي (آموزش همگاني ) براي بسيجيان وخانواده آنها توسط مربيان بسيج سلامت وكارشناسان مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني وبهورزان خانه هاي بهداشت شهرستان

* تهيه بسته هاي آموزشي و ارسال آن به مربيان بسيج سلامت در راستاي توانمند سازي آنان

* پايش وارزشيابي برنامه ها به طور مشترك توسط كارشناس فني بسيج سازندگي وكارشناس آموزش سلامت شهرستان

* مستندسازي عملكرد شهرستان وارسال آن به استان توسط كارشناس فني بسيج سازندگي و كارشناس آموزش سلامت شهرستان

تعهدات بهداشت و درمان :

* مشاركت فعال در تشكيل كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت استان و شهرستانها

* مشاركت فعال در تعيين ا ولويت هاي طرح جهت اجرا در استان و شهرستانها

* مشاركت فعال درتدوين برنامه تفصيلي طرح بسيج سازندگي درعرصه سلامت جامعه استان وشهرستانها

*تامين اساتيد , كارشناس ومربي برنامه هاي آموزشي ( تربيت مربيان سلامت وآموزش

هاي همگاني )

* تامين منابع آموزشي مورد نياز برنامه هاي آموزشي ( تربيت مربيان سلامت وآموزشهاي همگاني ) ازجمله جزوات ,فرم هاي مورد نياز , محل برگزاري وپذيرايي دوره هاي تربيت مربيان سلامت , گواهي پايان دوره باامضاء مسئولين دواركان

* تامين منابع وتجهيزات مورد لزوم براي اجراي برنامه هاي آموزشي ( پمفلت ,پوستر , فيلم هاي آموزشي , تراكت و.............)

* برگزاري دوره هاي تربيت مربيان سلامت و جلسات آموزشي همگاني براي بسيجیان وخانواده هاي آنها با مشاركت قرارگاه بسيج سازندگي استان وشهرستانها

* پايش وارزشيابي برنامه ها به طور مشترك

* مشاركت در مستندسازي عملكرد فعاليت ها ي استاني وشهرستاني وارسال بموقع آنها به رده هاي بالاتر

تعهدات سازمان بسيج سازندگي در عرصه سلامت جامعه :

* مشاركت فعال در تشكيل كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت استان و شهرستانها

* مشاركت فعال در تعيين ا ولويت هاي طرح جهت اجرا در استان و شهرستانها

* مشاركت فعال درتدوين برنامه تفصيلي طرح بسيج سازندگي درعرصه سلامت جامعه استان وشهرستانها

* انتخاب ومعرفي مربيان سلامت از حوزه ها وپايگاههاي مقا ومت بسيج طبق دستور العمل طرح تربيت مربيان سلامت

* مشاركت فعال در برگزاري منظم ومرتب دوره هاي تربيت مربيان و جلسات آموزش همگاني

* پيگيري ونظارت بر برگزاري جلسات آموزشي مربيان در حوزه ها وپايگاههاي مقاومت بسيج

* تامين محل بيتوته براي مربيان سلامت در صورت نياز

* تامين محل برگزاري جلسات وآموزش گيرندگان در آموزش هاي همگاني بسيجيان و خانواده هاي آنها

* مشاركت وهمكاري فعال در بسيج هاي اطلاع رساني وآموزشي تدوين شده توسط مركز بهداشت استان و شهرستانها

* پايش وارزشيابي برنامه ها به طور مشترك

* مشاركت در مستندسازي عملكرد فعاليت ها ي استاني وشهرستاني وارسال بموقع آنها به رده هاي بالاتر

 آموزش بهداشت