جدول زمانبندي فعاليت هاي اجرایی

 
رديف شرح فعاليت مجري /مجريان  زمان بندی اجرایی
فروردين اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1 تشكيل كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت سازمان بسيج سازندگي   مركز بهداشت استان                        
2 تعيين اولويت هاي طرح جهت اجرا در شهرستانها سازمان بسيج سازندگي   مركز بهداشت استان                        
3 توجيه فرماندهان وكارشناسان ,معاونين بهداشتي وكارشناسان آموزش سلامت شهرستانها سازمان بسيج سازندگي   مركز بهداشت استان                        
4 تشكيل كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت شهرستان قرارگاه بسيج سازندگي   مركز بهداشت شهرستان                        
5 تعيين اولويت هاي طرح جهت اجرا در شهرستان قرارگاه بسيج سازندگي   مركز بهداشت شهرستان                        
6 تدوين برنامه تفصيلي طرح بسيج سازندگي درشهرستان قرارگاه بسيج سازندگي   مركز بهداشت شهرستان                        
7 انتخاب ومعرفي مربيان سلامت قرارگاه بسيج سازندگي   مركز بهداشت شهرستان                        
8 تشكيل دوره هاي آموزشي تربيت مربيان سلامت قرارگاه بسيج سازندگي   مركز بهداشت شهرستان                        
9 برگزاري جلسات آموزشي همگاني براي بسيجيان وخانواده آنها قرارگاه بسيج سازندگي   مركز بهداشت شهرستان                        
10 تهيه وارسال بسته هاي آموزشي به مربيان سلامت مركز بهداشت استان و شهرستان                        
11 پايش وارزشيابي قرارگاه بسيج سازندگي   مركز بهداشت شهرستان                        
12 مستند سازي عملكرد شهرستان وارسال آن به رده هاي بالاتر قرارگاه بسيج سازندگي   مركز بهداشت شهرستان                        
 آموزش بهداشت