اهداف

هدف نهايي :

توانمند سازي مردم وتوسعه فرهنگ سلامت و ارتقاء شيوه زندگي (Life Style) در جامعه

اهداف اختصاصي :

- ارتقاي میزان آگاهي ودانش بهداشتي وروحانيون روسای هیئات مذهبی ومربیان قرآنی درخصوص عادات سلامت زا وعوامل خطر ساز در سلامتي

- بهبود واصلاح باور ها ونگرش گروههای هدف مزبور درخصوص عادات سلامت زا وعوامل خطر ساز در سلامتي

- ترويج وتقويت رفتارهاي سلامت زا در ميان روحانيون ( روحانيون مستقر , روحانيون هجرت وروحانیون بومی) روساي هيات عزاداري حسيني, مربيان قرآني ودانشجويان روحاني حوزه هاي علميه و خانواده آنها

- ارتقاء فرهنگ خود مراقبتي ( Self Care) در بين روحانيون ( روحانيون مستقر , روحانيون طرح هجرت و روحانيون بومي ) روساي هيات عزاداري حسيني, مربيان قرآني ودانشجويان روحاني حوزه هاي علميه و خانواده آنها

- انتقال دانش واطلاعات بهداشتی برای مردم از طریق منابر وبلند گوهای دراختیار روحانیت ، روسای هیئات مذهبی ودارالقران ها

گروه های هدف برنامه :

روحانيون ( روحانيون مستقر , روحانيون طرح هجرت و روحانيون بومي ) روساي هيات عزاداري حسيني, مربيان قرآني ودانشجويان روحاني حوزه هاي علميه

 آموزش بهداشت