استراتژيها

- توسعه وتقویت ارتباط وهماهنگی مرکز بهداشت استان وسازمان تبلیغات اسلامی استان و واحد های تابعه درشهرستانها

- طراحی وتدوین برنامه های آموزشی وتوجیهی عوامل ذیربط

- جلب روحانیت مستقر در مساجد ومحلات ومسئولین هیئات مذهبی ودارالقرانها

- بستر سازی ، توانمندسازی وارتقاء دانش ونگرش بهداشتی عوامل ذیربط در سلامت

فعاليت ها :

- تعيين اعضاي كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي در استان وشهرستانها

- تشکیل كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي در استان وشهرستانها

- تعيين اولويت هاي طرح جهت اجرا در شهرستانها

- توجيه مسئولين محترم ادارات سازمان تبليغات اسلامي , معا ونت بهداشتي كارشناسان آموزش سلامت شهرستانها

- تشکیل دوره ها وجلسات آموزشي براي روحانيون (مستقر , طرح هجرت و بومي ) روساي هيات عزاداري حسيني , مربيان قرآني ودانشجويان روحاني حوزه هاي علميه و خانواده آنها درزمینه های مشکلات ، عادات سلامت زا وخطر ساز درسلامتی توسط شبکه ها ومراکز بهداشتی وکارشناسان ذیربط

- سازماندهی تیم های سلامت در حوزه های علمیه

- تهيه بسته هاي آموزشي وارسال آن به روحانيون (مستقر , طرح هجرت و بومي ) روساي هيات عزاداري حسيني , مربيان قرآني ودانشجويان روحاني حوزه هاي علميه و خانواده آنها در راستای توانمند سازی آنان جهت طرح مباحث آنها در منابر وجلسات مذهبی وقرآنی

- پايش وارزشيابي برنامه ها به طور مشترك توسط كارشناسان سازمان تبليغات اسلامي وكارشناسان آموزش سلامت شهرستانها

- مستندسازي عملكرد شهرستان وارسال آن به مركزاستان توسط کارشناسان ذیربط دوسازمان

- انتشار گزارش عملکرد استان

 آموزش بهداشت