تعهدات

تعهدات مرکز بهداشت استان ومراکز تابعه در شهرستانها :

- مشاركت فعال در تشكيل كميته سياستگذاري و برنامه ريزي استان وشهرستانها

- مشاركت فعال در تعيين ا ولويت هاي طرح جهت اجرا در استان و شهرستانها

- مشاركت فعال درتدوين برنامه تفصيلي استان وشهرستانها

- تامين اساتيد , كارشناس ومربي برنامه هاي آموزشي

- تامين منابع آموزشي مورد نياز برنامه هاي آموزشي ازجمله جزوات ,فرم هاي مورد نياز , محل برگزاري وپذيرايي برنامه هاي آموزشي

- تامين منابع وتجهيزات مورد لزوم براي اجراي برنامه هاي آموزشي ( پمفلت ,پوستر فيلم هاي آموزشي , تراكت و.............)

- برگزاري دوره ها و جلسات آموزشي براي روحانيون ( روحانيون مستقر , روحانيون طرح هجرت وروحانيون بومي )روساي هيات عزاداري حسيني, مربيان قرآني ودانشجويان روحاني حوزه هاي علميه و خانواده آنها در راستاي توانمند سازي آنان با مشاركت مسئولين سازمان وادارات تبليغات اسلامي استان وشهرستانها

- ارائه وصدورگواهي مشترک برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی ( مسئولين سازمان وادارات ومركز بهداشت استان ومركز بهداشت شهرستانها )پايان دوره به شركت كنندگان

- پايش وارزشيابي برنامه ها به طور مشترك

- مشاركت در مستندسازي عملكرد فعاليت ها ي استاني وشهرستاني وارسال بموقع آنها به رده هاي بالاتر

تعهدات سازمان وادارات تبليغات اسلامي استان وشهرستانها :

- مشاركت فعال در تشكيل كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي دراستان وشهرستانها

- مشاركت فعال در تعيين ا ولويت هاي طرح جهت اجرا در استان و شهرستانها

- مشاركت فعال درتدوين برنامه تفصيلي طرح در استان وشهرستانها

- مشاركت فعال در برگزاري منظم ومرتب دوره ها و جلسات آموزش

- تامين محل بيتوته براي شركت كنندگان دوره ها وجلسات آموزشي در صورت نياز

- مشاركت وهمكاري فعال در بسيج هاي اطلاع رساني وآموزشي تدوين شده توسط مركز بهداشت استان وشهرستانها

- پايش وارزشيابي برنامه ها به طور مشترك

- مشاركت در مستندسازي عملكرد فعاليت ها ي استاني وشهرستاني وارسال بموقع آنها به رده هاي بالاتر

 آموزش بهداشت