ساختار عملياتي و اجراي طرح

1 - ساختار استاني :

1/1- شوراي سياستگذاري وبرنامه ريزي مبلغين سلامت استان

متشكل ازرياست سازمان تبليغات اسلامي استان, رياست مركز بهداشت استان , كارشناس آموزش سازمان تبليغات اسلامي استان, سرپرست گروه كارشناسان آموزش سلامت استان كارشناسان آموزش سلامت استان وساير كارشناس سازمان تبليغات اسلامي استان ومسئولين گروههاي كارشناسي مركز بهداشت استان برحسب موضوع مربوطه

2/1- شرح وظايف شوراي سياستگذاري وبرنامه ريزي مبلغين سلامت استان :

- تعيين اعضاي كميته كارشناسي طرح توانمندسازي مبلغين سلامت استان

- بررسي وتصويب برنامه هاي طراحي وپيشنهادي كميته كارشناسي استان

- حمايت وپشتيباني اجرايي وعملياتي ازبرنامه ها وطرحهاي مصوب كميته كارشناسان استان وشهرستانها

- پايش وارزشيابي روند اجراي برنامه هاي ابلاغي وبرنامه هاي تفصيلي شهرستانها

3/1- كميته كارشناسي مبلغين سلامت استان :

متشكل از كارشناس آموزش سازمان تبليغات اسلامي استان,سرپرست گروه كارشناسان

آموزش سلامت استان,كارشناسان آموزش سلامت استان وسايركارشناس سازمان تبليغات

اسلامي استان ومسئولين گروه هاي كارشناسي مركز بهداشت استان برحسب موضوع مربوطه

1 - شرح وظايف كميته كارشناسي مروجين سلامت استان :

- تعيين اعضاي كميته سياست گذاري وبرنامه ريزي مبلغين سلامت شهرستانها

- بررسي وتصويب برنامه هاي طراحي وپيشنهادي كميته سياست گذاري وبرنامه ريزي شهرستانها

- حمايت وپشتيباني اجرايي وعملياتي ازبرنامه ها وطرحهاي مصوب شورای سياستگذاري وبرنامه ريزي شهرستانها

- تهيه بسته هاي آموزشي و ارسال آن به مبلغين سلامت درراستاي توانمند سازي آنان

- پايش وارزشيابي روند اجراي برنامه هاي ابلاغي وبرنامه هاي تفصيلي شهرستانها

- مستندسازي عملكرد شهرستانها وارسال آن به رده هاي بالاتر

ساختار شهرستان :

1/2 -كميته سياست گذاري وبرنامه ريزي مبلغين سلامت شهرستان :

متشكل از روساي وكارشناس ادارات تبليغات اسلامي شهرستان مسئول اجراي طرح , رئيس شبكه بهداشت ودرمان , رئيس مركز بهداشت شهرستان(معاونت بهداشتي ) كارشناس آموزش سلامت و مسئولين گروه هاي كارشناسي مركز بهداشت شهرستان برحسب موضوع مربوطه مسئوليت تشكيل كميته مزبورواداره جلسات برعهده معاونت بهداشتي مركز بهداشت شهرستان مي باشد .

2/2- شرح وظايف كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي مبلغين سلامت شهرستان:

- تشكيل كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي مبلغين سلامت شهرستان

- تعيين ا ولويت هاي طرح جهت اجرا در شهرستان

- تدوين برنامه تفصيلي طرح مبلغين سلامت شهرستان وارسال آن به استان

- انتخاب ومعرفي مبلغين سلامت جهت شركت دردوره ها وكلاسهاي توسط كارشناس

مسئول اجراي طرح درادارات تبليغات اسلامي شهرستان در شهرستان

- برگزاري دوره ها وكلاسهاي آموزشي توسط كارشناسان مركز بهداشت شهرستان

- برگزاري جلسات آموزشي (آموزش همگاني ) براي مروجين سلامت وخانواده آنها توسط كارشناسان مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني وبهورزان خانه هاي بهداشت شهرستان

- تهيه بسته هاي آموزشي و ارسال آن به مروجين سلامت در راستاي توانمند سازي آنان

- مستندسازي عملكرد شهرستان وارسال آن به استان

حجت الاسلام دیلمقانی                                                         دکتر احمد کوشا

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی                                  معاونت بهداشتی دانشگاه ورئیس

استان آذربایجان شرقی                                                       مرکز بهداشت استان

 آموزش بهداشت