آشنایی با گروه
 

برنامه كشوري مالاريا ( حذف مالاریا تا سال 1404 از کشور جمهوری اسلامی ایران) از طریق :

1 – كشف زودرس موارد بيماري

2 – درمان كامل و فوري موارد بيماري

3 – مديريت نيروي انساني و ايجاد انگيزه در كاركنان

4 – حشره شناسي و مبارزه با ناقلين مالاريا

5 – آموزش و جلب مشاركت جامعه

6 – كنترل تبعات ناشي از تحرك جمعيت

7 – توسعه نظام پايش و ارزشيابي و تحقيقات كاربردي

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر