آشنایی با گروه
 

اهداف نهایی برنامه حذف مالاریا:

- حذف مالاریا در افق 1404در کشور

- تثبیت و نگهداری وضعیت موجود در استان های پاک و جلوگیری از بازگشت مجدد بیماری (Re-introduction )

اهداف بلند مدت

1. حذف انتقال محلي فالسيپارم در کشور تا پايان سال 1393  

2. تا پايان سال 1393 در هیچ شهرستانی از کشور بروز سالانه مالارياي اتوکتونوئوس ويواکس بیش از 5 مورد در هزار نفر جمعیت گزارش نشود.

3. تا پايان سال1398 در هیچ شهرستانی از کشور بروز  سالانه مالارياي اتوکتونوئوس  ويواکس بیش از يک مورد در ده هزار نفر جمعیت گزارش نشود.

4. تا پايان سال 1400 شمسي انتقال محلي مالاريا در كشور قطع شود.

5. داشتن پيش شرط هاي مورد نظر سازمان بهداشت جهانی جهت شروع فرايند اخذ گواهي حذف تا پايان سال 1403

برای تحقق اهداف تعیین شده و توصیه سازمان جهانی بهداشت سه رویکرد فنی- عملیاتی (راهبردهای اصلی) و چهار استراتژی پشتیبان (راهبردهای پشتیبان) پیش بینی شده است.

راهبردهای اصلی:

1. ارتقا دسترسی به خدمات تشخیص و درمان مالاریا

2. ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیری از طریق تقویت مدیریت تلفیق یافته ناقلین

3. تقویت نظام مراقبت مالاریا با تاکید بر پاسخ مناسب و بموقع

راهبردهای پشتیبان به منظور فراهم سازی محیط توانمند برای اجرای برنامه حذف مالاریا:

1. تقویت و توسعه نظام پایش و ارزشیابی مداخلات حذف مالاریا

2. تحقیقات کاربردی

3. استفاده از ظرفیت کلیه ذینفعان برای حذف مالاریا

4. ظرفیت سازی سرمایه انسانی و بسیج منابع برای حذف مالاریا

پیامدهای مورد انتظار در طول سالهای اجرای برنامه:

- کشف سریع موارد بیماری

- درمان فوری، موثر و کامل با داروهای ضد مالاریا

- افزایش بکارگیری پشه بند آغشته به حشره کش توسط خانوارهای ساکن در مناطق در معرض خطر

- افزایش میزان محافظت جمعیت در معرض خطر با استفاده از سمپاشی ابقایی

- افزایش میزان محافظت جمعیت در معرض خطر با استفاده از عملیات کنترل لارو

- پیش بینی اپیدمی ها حداقل یک ماه قبل از وقوع به منظور پیشگیری از رسیدن به آستانه اپیدمی در تمامی شهرستان ها

- شناسایی کانون های اپیدمی حداکثر یک هفته پس از بروز طغیان های مالاریا

- کنترل طغیان بیماری در مدت دو هفته پس از شناسایی کانون های اپيدمی  

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر