برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

پیوست پایش عملکرد پزشکان خانواده

برنامه سالانه پزشکان خانواده

  1.  پیوست یک
  2. پیوست دو
  3. پیوست سه

چک لیست های پایش اعضای تیم سلامت توسط پزشک خانواده

  1.  پایش امور عمومی

  2. پایش عملکرد بهورز و مربی

  3. پایش دارویار یا نسخه پیچ داروخانه توسط پزشک مسئول مرکز

  4. پایش کارشناس یا کاردان بهداشت محیط توسط پزشک  خانواده

  5. پایش بهداشت خانواده

  6. پایش عملکرد آزمایشگاه

  7. پایش ماما

فرم ارجاع

فرم صورت جلسات هیات امنا

فرم گزارش دهگردشی

واگیر

 پزشک خانواده