آشنایی با گروه
 

مدینه عباسی

مدینه عباسی
دکترای تخصصی رشته حشره شناسی پزشکی

abbasi627@gmail.com
09141186534
31773540
سوابق تحصیلی
 
 فوق دیپلم بهداشت عمومی "گرایش بهداشت خانواده"
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال 1378 -  معدل 17.07.
لیسانس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - سال  1380- معدل  17.20 .
فوق لیسانس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - سال  1385- معدل  17.64.
ام پی اچ (MPH) مدیریت بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - سال 1392 – معدل معدل  16.79.
دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سال 1398- معدل  17.70
 
 
 
 
افتخارات و گواهی استعداد درخشان
 • رتبه یک آزمون دکتری تخصصی در سال 1393
(عضور مرکز استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • رتبه یک آزمون کارشناسي ارشد سال 1382
(عضور مرکز استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • رتبه سوممعدلدوره کاردانی در بین 38 نفر ورودی
 • عضو کمیته کشوری اپیدمیولوژی کوید-19
 • عضو کمیته دانشگاهی اپیدمیولوژی کوید-19
 • فوکال پوینت علمی برنامه مراقبت آئدس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • اخذ گواهی Teacher Certificate از برنامهThe Globe Program در سال 2021
 • عضو انجمن حشره شناسی ایران
 • عضو انجمن حشره شناسی پزشکی ایران
 • عضو انجمن کنه شناسی ایران
 
 
 
 
 
 
پایان نامه ها
الف) دکترای تخصصی:
مدلسازي اثر متغيرهاي آب و هوايي بر پراکندگي زماني و مکانيAnopheles stephensi  به منظور پيش‌بيني‌ شروع عمليات کنترل ناقل با استفاده از سناريوهاي تغيير اقليم و مدل هاي GCM در مناطق ساحلي و دشت شهرستان بندرعباس- استان هرمزگان
اساتید راهنما: جناب آقایان  دکتر احمد علی حنفی بجد- دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی
اساتید مشاور: جناب آقایان دکتر محمدعلی عشاقی - دکتر محمد مهدی صداقت – دکتر تیمور حضرتیان – دکتر حسن وطن دوست
ب) کارشناسی ارشد:
بررسی آلودگی طبیعی پشه خاکی ها به انگل Leishmania major  به روش semi-Nested PCR در بخش‌هایی از کانون‌های لیشمانیوز جلدی روستایی اصفهان و بافت
اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی - دکتر محمدعلی عشاقی
اساتید مشاور: جناب آقایان دکتر یاور راثی - دکتر پرویز پرویزی - دکتر امیر احمد اخوان
ج) MPH:
بررسی اپیدمیولوژیکی حیوان‌گزیدگی مشکوک به هاری و برآورد بار مالی آن در شهرستان اهر 90-1389
استاد راهنما: دکتر عزیز الله باطبی
استاد مشاور: دکتر محمد رضا گرمارودی  
د) پروژه فوق لیسانس:
طراحی يک مدل آزمايشگاهی به منظور بررسی خاصيت ابقايی سم دلتامترين برای سمپاشی ابقائی در سطوح مختلف
استاد راهنما: دکتر حسن وطن دوست
 
 
مقالات چاپ شده در مجلات علمی و تخصصی
 1. Abbasi M, Rahimi Foroushani A, Jafari-Koshki T, Pakdad K, Vatandoost H, Hanafi-Bojd AA. The impact of climatic variables on the population dynamics of the main malaria vector, Anopheles stephensi Liston (Diptera: Culicidae), in southern Iran. Asian Pac J Trop Med 2020; 13(10): 448-455.
 
 1. Madineh Abbasi, Ahmad Ali Hanafi-Bojd, Mohammad Reza Yaghoobi-Ershadi, Hassan Vatandoost, Mohammad Ali Oshaghi, Teimour Hazratian, Mohammad Mehdi Sedaghat, Sajjad Fekri, Reza Safari, Abdol Rasoul Mojahedi, Yousef Salari, Resistance status of main malaria vector, Anopheles stephensi Liston (Diptera: Culicidae) to insecticides in a malaria Endemic Area, Southern Iran, Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2019; 12(1): 43-48
 
 1. Madineh Abbasi, Sara Doosti, Hassan Vatandoost, Nasibeh Hosseini-Vasoukolaei Study on the Fauna of Aquatic Insects in Northwestern Iran Publisher: Journal of Arthropod-Borne Diseases,  2020 14(1):1–7 doi.org/10.18502/jad.v14i1.2698
 
 1. Madineh Abbasi, Eshagh Barfar, Teymour Hazratian, Roghayeh Abbasi, Estimating the Cost of Prevention and Control of Rabies:  A Case Study in the Northwest of Iran, Evidence Based Health Policy, Management & Economics, 2018; 2(3): 166-73 Website: http: jebhpme.ssu.ac.ir
 
 1. Mehran Shahi; Reza Habibi-Masour; Mehrdad Salehi; Mehdi Ghasemi-Nang; Emadaddin Rafizad; Madineh Abbasi; Ahmad Ali Hanafi-Bojd, Scorpions and Scorpionism in Roudan County, Southern Iran, J Arthropod-Borne Dis, 2019
 
 1. Mansoreh Sahyeghi, Hassan Vatandoost, Azim Paksa, Masome Amin, Homa Yousefi, Sara Rahimi, Madineh Abbasi and Amir Ahmad Akhavan, Identification of common aquatic insects of Jajroud River, Journal of Entomology and Zoology Studies 2017; 5(5): 1433-1436
 
 1. Teimour Hazratian , Ali Tagizadeh , Mohammad Chaichi , Madineh Abbasi , Pharyngeal Myiasis Caused by Sheep Botfly, Oestrus ovis (Diptera: Oestridae) Larva, Tabriz, East Azarbaijan Province, Iran: a Case Report, J Arthropod-Borne Dis, 2017, 11(1): 166–170
 
 1. MA Oshaghi , MR Yaghobi-Ershadi, M Abbassi & et all. Detection of Leishmania major in Naturally Infected Sand Flies Using Semi Nested-PCR .Iranian J Publ Health, Vol. 37, No. 4, 2008, PP 59-64
 
 1. H. Vatandoost, M.R. Abai, M, Abbasi & et all. Desining of a laboratory model for evaluation of the residual effects of deltamethrin (K-othrine WP 5%) on different surfaces against malaria vector, Anopheles stephensi (Diptera:Culicidae). JVector Borne Dis 46. December 2009, pp: 261-267
 
 1. Shayganmehr, Aref & Dorosti, Abbas & Saboktakin, Lida & Abbassi, Madineh & Khaiatzadeh, Simin & Khoshmaram, Najibeh & Emrouzi, Robabeh & Raeisi, Mohammadreza & Allahyari, Ali. (2021). Clinical Pediatric Screening for COVID-19. Iranian Journal of Pediatrics. 3. 10.5812/ijp.107780.
 
 1. Alizadeh M, Abbasi M, Bashirivand N, Mojtahed A, Karimi SE. Nongovernmental organizations and social aspects of COVID-19 pandemic: A successful experience in health policy. Med J Islam Repub Iran. 2020 (16 Dec); 34:170. https://doi.org/10.47176/mjiri.34.170
 
 1. Abbasi M , Batebi A , Koosha A , Garmaroodi MR , Hasanpoor A , Abbasi A .Epidemiological Investigation of Rabies Suspected Animal Bites In Ahar town, 2009- 2010. Depiction of Health, 2013; 4(3):33-41.
 
 
 
 
 
 
 
طرحهای تحقیقاتی
 
 1. پایش مقاومت گونه های غالب آنوفلینی نسبت به حشره کشهای متداول در مناطق حاشیه رود ارس استان آذربایجان شرقی، شمال غرب، ایران مصوب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (مجری طرح).
 2. بررسی تنوع زیستی و پراکندگی مگس های (دوبالان) مولد میاز در شهرستان تبریز در سال 1401-1400 مصوب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (مجری طرح).
 3. سلامت روان و عوامل موثر بر آن در کارکنان سیستم بهداشتی خط اول مراقبت کووید-19 مصوب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (همکار طرح).
 4. بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک ، جمعیت شناختی و بالینی در بیماران مبتلا به COVID-19 در استان آذربایجان شرقی مصوب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به شماره  61748 (همکار طرح).
 5. بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری کووید-19 در بیماران بستری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 6. بررسی دانش، نگرش و عملکرد ارائه کنندگان خدمات سلامت در خصوص بیماری دنگی در استان آذربایجان شرقی مصوب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (مجری طرح).
 7. مدلسازي اثر متغيرهاي آب و هوايي بر پراکندگي زماني و مکانيAnopheles stephensi  به منظور پيش‌بيني‌ شروع عمليات کنترل ناقل با استفاده از سناريوهاي تغيير اقليم و مدل هاي GCM در مناطق ساحلي و دشت شهرستان بندرعباس- استان هرمزگان مصوب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (مجری طرح).
 8. برآورد میزان خدمات تصویربرداری غیرضروری و عوامل تعیین کننده آن در بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهردر 6 ماهه اول سال 1397 مصوب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (همکار طرح).
 9. بررسی آلودگی طبیعی پشه خاکی ها به انگل Leishmania major  به روش semi-Nested PCR و PCR Nested در بخش‌هایی از کانون‌های لیشمانیوز جلدی روستایی اصفهان و بافت- مصوب مورخ 11/12/1384- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (مجری طرح).
 10. طراحی مدل آزمایشگاهی جهت تعیین خاصیت ابقایی حشره‌کش دلتامترین روی سطوح مختلف - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - مصوب 24/8/1385 (همکار طرح).
 11. مطالعه ناقل یا ناقلین لیشمانیوز احشایی از طریق ردیابی لیشمانیا اینفنتوم در آنها با استفاده از روش‌های مولکولی در کانون اندمیک شهرستان مشکین‌شهر - انیستیتوپاستور ایران-  شروع طرح 1/8/1385   -  پایان طرح  31/4/1388- شماره ثبت طرح: 298 (همکار طرح).
 12. Understanding the transmission dynamic of vector- born infectious agents: validation of novel entomological intervention method against leishmania infantum  - انیستیتوپاستور ایران-  شروع طرح 1/1/1385-  پایان طرح  23/5/1389-  شماره ثبت طرح: 328 (همکار طرح).
 
سوابق تدریس
 1. تدریس درس سامانه اطلاعات جغرافیایی برای رشته‌ی بهداشت حرفه ای مقطع کارشناس ارشد - دانشگاه علوم پزشکی تهراناز نیمسال دوم 1396( یک ترم تحصیلی)
 2. تدریس درس سامانه اطلاعات جغرافیایی برای رشته‌ی اپیدمیولوژیمقطع دکترا - دانشگاه علوم پزشکی تهراناز نیمسال دوم 1396( یک ترم تحصیلی)
 3. تدریس درس سامانه اطلاعات جغرافیایی برایکارشناسان معاونت اجتماعی تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور – وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی – دو روز
 4. تدریس درس انگل‌شناسی و حشره‌شناسی عملی برای کلیه رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریزاز نیمسال اول 1380 الی نیمسال اول 1382 (4 ترم تحصیلی)
 5. تدریس درس کارورزی انگل‌شناسی برای رشته انگل‌شناسی -نیمسال اول 1393(یک ترم تحصیلی).
 6. تدریس درس حشره‌شناسی پزشکی عملی برای رشته انگل‌شناسی - نیم سال اول 1392 ( یک ترم تحصیلی)
 7. تدریس درس انگل‌شناسی عملی برای رشته پزشکی -نیمسال اول 1393 (یک ترم تحصیلی)
 8. تدریس درس انگل‌شناسی عملی برای رشته داروسازی -نیمسال دوم1392 (یک ترم تحصیلی)
 9. تدریس درس انگل‌شناسی عملی برای رشته علوم آزمایشگاهی- نیمسال دوم 1392 ونیمسال اول 1393 (دو ترم تحصیلی)
 10. تدریس درس انگل‌شناسی عملی برای رشته بهداشت عمومی- نیمسال دوم 1392 ( یک ترم تحصیلی)
 11. تدریس برنامه مراقبت آئدسهای مهاجم ناقل بیماری دنگ و زیکا برای گروههای هدف کارشناسان بهداشت/ مربیان بهداشت/ آموزش سلامت/ مراقبین سلامت/ مسولین ادارات/ عموم مردم
 
 
سوابق شغلی
 
 1. کارشناس آزمایشگاه گروه ایمنولوژی و انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال‌های 1380 لغایت 1382  ( بمدت دو سال - طرح خدمت نیروی انسانی).
 2. مسئول آزمایشگاه سیستماتیک مولکولی گروه انگل شناسی انستیتو پاستور ایران زیر نظر جناب اقای دکتر پرویزی طی سالهای 1385 تا اخر اردیبهشت 1386 (بمدت یک سال در قالب همکار طرح تمام وقت).
 3. کارشناس مبارزه با بیماری‌ها مرکز بهداشت  شهرستان اهر- سالهای 1386 لغایت 1392 (به مدت شش سال).
 4. رابط پژوهشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  اهر سال‌های 1387 لغایت 1392 ( به مدت پنج سال).
 5. کارشناس آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی- گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ( به مدت یک سال).
 6. مسئول آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز سال 1393 ( به مدت سه ماه).
 7. قوکال پوینت علمی و کارشناس حشره شناسی پزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اول شهریور سال 1398
 8. کارشناس تجزیه و تحلیل و خلاصه سازی گزارشهای استانی کووید-19 از اول اسفند سال 1398 (به تعداد 85   گزارش برای جلسات استانداری)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تهیه فیلم جزوه آموزشی
 
 1. پروتکل‌های جامع حشره‌شناسی پزشکی عملی
 2. فیلم آموزشی با عنوان Invasive Aedes And Their Control
 3. فیلم آموزشی با عنوان آئدسهای مهاجم و کنترل آنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدرک زبان
اخذ گواهی زبان MSRT
 
 
 
مقالات پذیرش شده در كنفرانسهاي ملي و بين المللي
 1. پذیرش مقاله و ارایه آن (پوستر) تحت عنوان" Laboratory estimation of growth degree-day (GDD) developmental requirements of Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae), 2018" در 2nd International Congress of Climate Change & vector borne Diseases and 4thNational Congress of Medical Entomology. Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz, IRAN; Nov. 13-15,2019.

 1. پذیرش مقاله و ارایه آن(پوستر) تحت عنوان" Aquatic insects of Tehran province, Iran" در 2nd International Congress of Climate Change & vector borne Diseases and 4thNational Congress of Medical Entomology. Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz, IRAN; Nov. 13-15,2019.
 2. پذیرش مقاله و ارایه آن (پوستر) تحت عنوان "Insecticide resistance of Anopheles stephensi Liston (Diptera: Culicidae) to conventional pesticides in a malaria endemic area of southern Iran"  در  سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، مرداد ۹۸
 1. پذیرش مقاله و ارایه (سخنرانی)  تحت عنوان" Correlation between climatic variable and activity   of Anopheles stephensi Liston (Diptera: Culicidae) Mosquitos in  southern Iran"  در  1nd International Congress of Climate Change & vector borne Diseases and 3thNational Congress of Medical Entomology. Shiraz University of Medical Sciences,Tehran, IRAN; Des. 3-5,2017.
 2. پذیرش مقاله (پوستر) تحت عنوان آلودگی "پدیکولوس هومانوس Pediculus humanus ( شپش سر) در بین دانش‌آموزان حاشیه‌نشین شهرستان تبریز" در اولين کنگره ملی اپیدمیولوژی- بوشهر 1381.
 3. پذیرش مقاله (پوستر) تحت عنوان "Rodent Control in Complex Emergency  "در دومین کنگره بین‌المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه-  آذر ماه سال 1383.
 4. پذیرش مقاله تحت عنوان "نقش حشرات در انتقال تب هموراژیک همه‌گیر (Epidemic haemorrihagic fever) بین نیروهای نظامی و جوندگان صحرایی در زمان جنگ" در سومین کنگره سراسری طب نظامی - اسفند ماه سال 1384.
 5. پذیرش مقاله و ارائه (پوستر) تحت عنوان "بررسی وضعیت موارد حیوان‌گزیدگی در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی طی سال‌های 85-1384" در پنجمین کنگره ملی بیماری‌های مشترک انسان و حیوانات "زئونوزها"- آبان و آذر سال 1386.
 6. پذیرش و ارائه مقاله (سخنرانی) تحت عنوان "تعیین آلودگی طبیعی پشه‌خاکی‌ها به انگل لیشمانیا ماژور در بخش ارزوئیه شهرستان بافت ایران"  در پنجمین کنگره ملی بیماری‌های مشترک انسان و حیوانات "زئونوزها"- آبان و آذر سال 1386.
 7. پذیرش مقاله و ارائه (پوستر) تحت عنوان "بررسی اپیدمیولوژیک حوادث سالمندان در شهرستان اهر سال 1385 در سومین کنگره بررسی مسایل سالمندان در ایران و جهان" - اسفند ماه سال 1386.
 8. پذیرش مقاله و ارائه (پوستر) تحت عنوان "بررسی روند 5 ساله بروز بیماری سل در شهرستان اهر آذربایجان شرقی طی سال‌های 1385-1381 در نهمین کنگره سراسری میکروب‌شناسی ایران"- اسفند ماه سال 1386. 
 9. پذیرش مقاله و ارائه (پوستر) تحت عنوان" بررسی روند 5 ساله بروز بیماری سل در شهرستان اهر آذربایجان شرقی طی سال‌های 1385-1381 "در نوزدهمین کنگره سراسری سل - مهر ماه سال 1387.
 10. پذیرش مقاله (سخنرانی) تحت عنوان" Tuberculosis incidence in Ahar country -East Azerbaijan, Iran- during 2002 to 2006"   - در هفدهمین کنگره بین‌المللی Tropical medicine and Malaria کره - September & October 2008.  
 11. پذیرش مقاله (پوستر) تحت عنوان Survey of animal bites in Ahar, East Azerbaijan during" 2004 to 2005 years" - در هفدهمین کنگره بین‌المللی  Tropical medicine and Malaria کره - September & October 2008.  
 12. پذیرش مقاله (پوستر) تحت عنوان" Assessment of the incidence of visceral leishmaniasis disease in in Ahar city of I.R. Iran- during 1997  to 2006   " در هفدهمین کنگره بین‌المللی Tropical medicine and Malaria کره - September & October 2008.  
 13. پذیرش مقاله (پوستر) تحت عنوان "Detection of Leishmania major in naturally infected sand files by semi nested- PCR in a zoonotic cutaneous leishmaniasis low endemic focus in southern Iran" - در هفدهمین کنگره بین‌المللی Tropical medicine and Malaria کره - September & October 2008.  
 14. پذیرش و ارائه مقاله (پوستر) تحت عنوان "بررسی روند 10 ساله بروز لیشمانیوز احشایی در شهرستان اهر طی سال‌های 1385-1376 " در ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه‌ای انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی - خرداد 1387.
 15. پذیرش مقاله  و ارائه مقاله (پوستر) تحت عنوان "تعیین آلودگی طبیعی پشه‌خاکی‌ها به انگل لیشمانیا ماژور در بخش ارزوئیه شهرستان بافت ایران" در ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه‌ای انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی - خرداد 1387.
 16. پذیرش مقاله  و ارائه مقاله ( پوستر) تحت عنوان "بررسی روند 10 ساله بروز لیشمانیوز احشایی در شهرستان اهر طی سال‌های 1385-1376"در پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - اردیبهشت 1387.
 17. پذیرش مقاله و ارائه (پوستر) تحت عنوان "بررسی وضعیت موارد حیوان‌گزیدگی در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی طی سال‌های 85-1384" در پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - اردیبهشت 1387. 
 
 
 
 
 
 
 
ارایه ژورنال کلاب و سمینار
 1. ژورنال کلاب "DIVERSITY OF GUT MICROBIOM …" در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2. سمینار " کاربردهای کشت سلولی حشرات در حشره شناسی پزشکی، پزشکی، تولید واکسن و غذا "  در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. " پاتوژنز ویروسهای تب دانگ، زیکا و چیگونگونیا در انسان" در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 4. " سرطانها و ناهنجاریهای ناشی از  آفتکشهای بهداشتی" در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوره هاي آموزشي ،کارگاه، سمینار و همایشها
 1. دوره آموزشي "کنترل و پیشگیری تب دنگی و زیکا" یه مدت سه هفته از کشور تایلند سال 1400
 2. دوره آموزشي "پاسخ سریع در بیماریهای ناقل زاد" دانشگاه علوم پزشکی تهرانو انستیتو پاستور ایرانسال1400
 3. دوره آموزشي "Graphpad PRISM" دانشگاه علوم پزشکی تهران  و انستیتو پاستور ایرانسال  1400
 4. دوره آموزشي "استراتژی اموزش و روشهای تدریس" در مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه علوم پزشکی تهران پاییز 1396
 5. دوره آموزشي "سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc GIS" در مرکز آموزش فنی حرفه ای تهران به مدت 50 ساعت - دوره مقدماتی- پاییز 1396
 6. دوره آموزشي "سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc GIS " بصورت انلاین به مدت 50 ساعت -دوره پیشرفته- بهار1397
 7. دوره آموزشي" نرم افزار ENVI " در مرکز آموزشهای دانشگاه صنعتی شریف به مدت 50 ساعت - پاییز 1396
 8. دوره آموزشي مشترک وزارت بهداشت و FAO با عنوان" Inventory Implementation Training " in Tehran    - 18-23 JUNE 2011.
 9. کارگاه آموزشي "شناخت عقربها و درمان عقرب گزیدگی" از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال1400
 10. کارگاه آموزشي "آفات بهداشتی آلرژی زا و مداخلات بهداشتی و درمانی" از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال1400
 11. کارگاه آموزشي "ترس ازبندپایان و اختلالات ناشی از آن" از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال1400
 12. کارگاه آموزشي "کارایی عوامل بیولوژیکی و میکروبی در کنترل ناقلین بیماریها" از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال1400
 13. کارگاه پژوهشي "اخلاق در کارآزمایی بالینی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 14. کارگاه پژوهشي "اخلاق در مطالعات حیوانی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 15. کارگاه پژوهشي "اخلاق در مطالعات آزمایشگاهی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 16. کارگاه پژوهشي "روش تحقیق و پروپوزال نویسی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 17. کارگاه پژوهشي "مطالعات کیفی سریع در شرایط بحران" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 18. کارگاه پژوهشي "بخشهای ضروری اطلاعات تکمیلی در مقالات علمی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 19. کارگاه پژوهشي "crossref" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال  1399
 20. کارگاه پژوهشي "End Note" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال  1399
 21. کارگاه پژوهشي "ایجاد پروفایل پژوهشی در سامانه علم سنجی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 22. کارگاه پژوهشي "کنترل آفات شهری" از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال1399
 23. کارگاه پژوهشي "ترجامن دانش" از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال1399
 24. کارگاه پژوهشي "ترسیم و مصور سازی نقشه های علمی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 25. کارگاه پژوهشي "طراحی پرایمر" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 26. کارگاه پژوهشي "مفاهیم نوآوری در کسب و کار" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 27. کارگاه پژوهشي "تحلیل رگرسیون لجستیک با stata" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال  1399
 28. کارگاه پژوهشي "PubMed" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال  1399
 29. کارگاه پژوهشي "جستجوی منابع الترونیکی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1399
 30. کارگاه آموزشی یک روزه " Training Course on Taxonomy of Iranian Mosquito" - دانشگاه علوم پزشکی تهران – پاییز 1396-
 31. سومین همایش ملی یک روزه " فناوری سلامت" – دانشگاه علوم پزشکی تهران- پاییز 1396
 32. دومین همایش سراسری "حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین"- انجمن علمی حشره‌شناسی و مبارزه با ناقلین - اردیبهشت 1385.
 33. آموزش "راه اندازی و کسب مهارت پرورش مگسهای لارو میاز و استفاده آن برای لارو درمانی" در انسکتاریوم مگسهای لارو درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 4 ماه در سال 1394
 34. یک روزه با عنوان" Applications of Nanotechnology in Medicine " – معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – 13 دسامبر 2014
 35. دوره های آموزشی " ICDL یا مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات" به مدت 126 ساعت در دفتر  امورزش و پژوهش استانداری تبریز
 36. سمینار "تازه‌های سالک"- انیستیتوپاستور ایران - اردیبهشت 1384.
 37. شانزدهمین کنفرانس جهانی "جامعه ایمن" - مرکز مدیریت بیماری‌ها - خرداد 1386.
 38. کارگاه یک روزه "ایمنی کودکان" - کنفرانس بین‌المللی جامعه ایمن- مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران- خرداد 1386.
 39. کارگاه آموزشی "مراقبت بیماری‌های غیر واگیر و خاص"- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز- شبکه بهداشت و درمان مرند- خرداد 1392.
 40. کارگاه یک روزه "شناسایی و ارزیابی خطر در محیط کار" - حاشیه شانزدهمین کنفرانس جهانی جامعه ایمن- خرداد 1386.
 41. کارگاه یک روزه "پیشگیری از سوختگی" - حاشیه شانزدهمین کنفرانس جهانی جامعه ایمن - خرداد 1386.
 42. کارگاه یک روزه "Sampling" - معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - اسفند 1381.
 43. کارگاه آموزشی "روش تحقیق" - معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرداد 1385.
 44. سمینار یک روزه "ایدز و آزمایشگاه" - مرکز آموزش مداوم اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان آذربایجان شرقی - مهر 1381.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تشویقات
 
 1. دریافت تشویق از مرکز مدیریت بیماریها وزارت بهداشت به جهت همکاری در برنامه کویددر سال 1399
 2. دریافت تشویق از معاونت بهداشت به جهت همکاری در برنامه کویددر سال 1399
 3. دریافت تشویق از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ریاست شبکه بهداشت شهرستان اهر به جهت همکاری و مدیریت کمپین فشارخون شهرستان اهر در سال 1398
 4. دریافت تشویق از وزارت بهداشت  و درمان و اموزش پزشکی و ریاست شبکه بهداشت شهرستان اهر به جهت همکاری در پروژه مدیریت نگهداری و امحا حشره کشهای تاریخ گذشته با همکاری سازمان خواروبار جهانی FAO و سازمان جهانی بهداشت WHO  در سال .1391
 5. دریافت تشویق از رییس مرکز بهداشت شبکه بهداشت شهرستان اهر به جهت همکاری در برنامه هفته مبارزه با سرطان در سال 1386.
 6. دریافت تشویق از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ریاست شبکه بهداشت شهرستان اهر به جهت تلاش در ارائه خدمات به هموطنان زلزله زده شهرستان اهر و همکاری با اکیپ پزشکی کمکی ارسالی از کشور آلمان در سال 1391.
 7. دریافت لوح تقدیر از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به جهت تلاش در ارتقا سلامت جامعه در سال 1388.
 8. دریافت تشویق از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ریاست شبکه به جهت همکاری در برنامه بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در سال 1388.
 9. دریافت تقدیر از معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت به جهت تلاش در برگزاری سومین نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382.
 10. دریافت تشویق از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ریاست شبکه بهداشت شهرستان اهر به جهت همکاری در برنامه غربالگري فشار خوندر سال 1392.
 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر