مدیریت تیم سلامت

 شرح وظایف پزشک خانواده – مدیریت تیم سلامت

1- آگاهی از وظایف پزشک خانواده و قوانین مربوط به اجرای آن

2- شناخت منطقه و جمعیت تحت پوشش( شناخت جغرافیایی منطقه، شناخت ترکیب جمعیتی منطقه، شناخت مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی منطقه، شناخت ادارات و موسسات منطقه، شناخت بیماریهای شایع منطقه، شناخت مشکلات سلامت منطقه)

3- تدوین برنامه های هفتگی یا ماهانهء آموزش بهداشت، سیاری، هماهنگی بین بخشی و درون بخشی و برنامه پایش تیم تحت سرپرستی خود.

4- اجرا برنامه های تدوین شده و پشتیبانی واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت

5- تحلیل شاخص های سلامت منطقه

6- تشکیل هیئت امنا منطقه و انجام فعالیتهای مربوط به همکاریهای بین بخشی

7- شرکت در جلسات مربوط به سلامت منطقه ( جلسات آموزشی، هماهنگی و...)

8- نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط اعضای تیم سلامت و پایش آنها

9- هماهنگی و نظارت بر فعالیت سازمانهای درگیر در سلامت منطقه

10- نظارت بر ارسال به موقع اطلاعات و آمار به ستاد شهرستان

 پزشک خانواده