گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 

شرح وظايف گروه پیشگیری و مراقبت از بیماریها در پزشك خانواده

1. شناخت دستورالعمل های کشوری و اجرای صحیح آنها

2. برنامه ریزی عملیاتی سالیانه

3. برگزاری جلسات آموزشی

4. شرکت فعال درارتقا مهارت های نظری و عملی، شرکت در جلسات آموزشی و تلاش برای توانمند شدن و ارتقا توانمندی های شخصی و تخصصی

5. اجرای صحیح نظام گزارش دهی بیماریها

6. پوستر گزارش دهی (موجود بودن)

7. اقدامات لازم در ارتباط با بیمار و موارد تماس (بررسی های اپیدمیولوژیک و مراقبت بیمار و اطرافیان، ویزیت مجدد، ارجاع، ویزیت و پیگیری)

8. تحلیل داده های مراقبت و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری ها (ثبت، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و نمایش داده ها و اتخاذ تصمیم مقتضی)

9. شناسایی کانون های خطر و کنترل آن

10. ویزیت ادواری

11. پایش فرایند های تحت سرپرستی و دهگردشی

12. پیگیری و تامین منابع مورد نیاز

13. هماهنگی درون بخشی وبین بخشی

 پزشک خانواده