گروه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

 شرح وظایف پزشک خانواده – گروه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

مدیریت خدمات ومراقبتهای بهداشتی درمانی :

1. نظارت و کنترل سرشماری مدارس ( دارای پرونده )

2. نظارت و کنترل سرشماری دانش اموزان تحت پوشش

3. انجام معاینات غربالگری دوره ای کلیه دانش آموزان تحت پوشش

4. انجام معاینات غربالگری گروه سنی نوجوانان و جوانان غیر دانش آموز

5. ارجاع و پیگیری خدمات تخصصی دانش آموزان و گروه سنی نوجوانان و جوانان غیر دانش آموز

6. مراقبت از بیماریهای خاص

7. پیگیری و نظار ت برنامه های :

- پدیکولوزیس

- طرح شیر در مدرسه

- واکسیناسیون توام

مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

هماهنگی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش وارتقاء سلامت برای :

1. دانش آموزان

1. نوجوانان و جوانان غیر دانش آموز

2. اولیای دانش آموزان

3. اولیای مدارس

براساس نیاز سنجی ، دستور العملهای ابلاغی و وضعیت آمار و اطلاعات

4. برنامه های مروج سلامت دانش آموزان ، نوجوانان وجوانان ( مسابقات بهداشتی ، یرنامه های مشارکتی ، نمایشگاه ، کارناوال و...)

نظارت ، پیگیری وکنترل برنامه های مراقبت از عوامل محیطی موثر بر سلامت دانش آموزان در مدارس تحت پوشش

هماهنگی و جلب مشارکت شوراهای اسلامی ، مدارس و سایر ارگانها در جهت توسعه برنامه های سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

 پزشک خانواده