گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه

 شرح وظایف پزشک خانواده – گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه


1- آشنایی با فرايند هاي جاري بهبود تغذيه (تغذیه کودک سالم و مانا – IDD - برنامه مشاركتي حمايتي – آهن ياري دختران دبيرستاني و راهنمایی– كم خوني فقر آهن- مراقبت تغذیه زنان باردار و شيرده ) – برنامه مگا دوز ویتامین آ – حمایت تغذیه ای زنان باردار نیازمند

2- همكاري بين بخشي در خصوص كاهش سوء تغذيه كودكان زير 6 سال ( كميته امداد، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، جهادد كشاورزي، نهضت سواد آموزي و ..... )

3- همكاري و هماهنگي درون بخشي در مورد برنامه هاي بهبود بهبود تغذيه ( بهداشت مدارس، بهداشت خانواده و جمعيت، بهداشت محيط و آموزش سلامت .....‌)

4- آشنايي با شرح وظايف كارمند بهداشتي ( بهورز ، بهداشت خانواده، كارشناس تغذيه و کاردان بهداشتی .... )

5- نظارت بر عملكرد كادر تحت سرپرستي در خصوص برنامه هاي گروه بهبود تغذيه جامعه

6- آشنايي با مشكلات تغذيه اي منطقه تحت پوشش

 پزشک خانواده