گروه سلامت خانواده و جمعيت

 

شرح وظايف پزشك خانواده – گروه سلامت خانواده و جمعيت

1 - استانداردهای آموزشی

الف ) آشنایی با برنامه ها و دستورالعمل ها :

1- آشنائی با بوکلت مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران (ویژه پزشک وبهورز )

2- آشنایی بابرنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا )

3- آشنایی بابرنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

4- آشنایی با دستورالعمل های پیشگیری از بارداری

5- آشنایی با برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

6- آشنایی با قانون وآیین نامه شیر مادر وموارد تجویز شیر مصنوعی

7- آشنایی بابرنامه آموزش شیوه زندگی سالم در سالمندی

8- آشنائی با پروتکل مراقبتهای سالمندان

9- شرکت در کارگاه احیا نوزادان ( برحسب ضرورت )

ب ) آشنایی با شاخصهای برنامه ها در سطح کشور، استان و شهرستان

ج ) آشنایی با نظام ثبت و فرم های آماری برنامه ها

2 - ارائه خدمات

الف ) ویزیت و مراقبت :

1- ویزیت مادران باردار در هفته های اول بارداری با همکاری ماما و اقدام به منظور بررسی شرح حال ، انجام معاینه فیزیکی ، درخواست آزمایشات و سونوگرافی.

2- ویزیت کودکان بیمار زیر 5 سال و اقدام بر اساس بوکلت چارت مانا

3- ویزیت کودکان زیر 8 سال و اقدام بر اساس بوکلت چارت کودک سالم

4- ویزیت نوزادان و اقدام برا ساس بوکلت چارت کودک سالم ومانا

5- ویزیت دوره ای زنان واجد شرایط استفاده کننده از وسایل پیشگیری از بارداریو اقدام لازم ( درخواست آزمایشات و...)

6- ویزیت سالمندان و اقدام بر اساس پروتکل سالمندان

ب) ویزیت موارد ارجاعی از خانه های بهداشت : ( کودکان – مادران – سالمندان – زنان واجد شرایط )

ج) ارجاع موارد به سطوح بالاتر در صورت نیاز

د) پیگیری موارد ارجاعی به سطوح بالاتر

ه ) همکاری با ما ما برای انجام مشاوره پیش از بارداری طبق شرح وظیفه تعیین شده در پروتکل

ن ) مشاوره شیردهی با مادران در موارد مشکلات شیردهی

3 - آموزش و باز آموزی کارکنان

1- آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی برای بهورزان

2- مشارکت در آموزش کارگاهی بهورزان در خصوص مانا

3- مشارکت در آموزش کارگاهی بهورزان در خصوص کودک سالم

4- بازآموزی بهورزان براساس نتایج پایش وارزشیابی کودک سالم

بازآموزی بهورزان براساس نتایج پایش وارزشیابی مانا

4 - نظام ثبت و آمار

ثبت و تکمیل فرم ها براساس دستورالعمل ها و منابع آموزشی

5 - آموزش گروه هدف

آموزش ( چهره به چهره / گروهی ) گروههای هدف ( مادران ، زنان ، و سالمندان ) براساس نیاز و برنامه ریزی لازم :

1- آموزش مادران باردار در خصوص مراقبتهای دوران بارداری وعلائم خطر ومحل زایمان و مراقبتهای پس از زایمان

2- شرکت در جلسات آموزشی سالمندان

مشارکت در آموزش تغذیه با شیر مادر به مادران باردار وشیرده

 پزشک خانواده