گروه بهداشت حرفه‌اي

 

شرح وظایف پزشک خانواده – واحد بهداشت حرفه‌اي

11 - آشنایی با اهداف طرح ادغام بهداشت حرفه‌اي درسیستم بهداشت عمومی ، طرح صنوف ، ایستگاه بهگر

2 - آشنایی با دستورالعملها وقوانین مربوطه

3 - آگاهی کامل از تعداد واحد ها وشاغلین در منطقه تحت پوشش به تفکیک بُعد کارگر ونوع وفعالیت کارگاه ،سن و جنس کارگران

4 - آگاهی لازم از عوامل زیان آور محیط کار در منطقه تحت پوشش

5 - انجام معاینات کلینیکی و پارا کلینیکی شاغلین کارگاهها و تشخیص بیماریهای ناشی از کار در منطقه تحت پوشش و ثبت و درج بیماریهای حرفه‌اي تشخیص داده شده قدیم و جدید به تفکیک نوع بیماری، جنس ،سن، شغل ، سابقه کار وآدرس محل کار

6 - صدور کارت بهداشتی گارگران شاغل در صنایع مواد غذایی

7 - پذیرش شاغلین ارجاعی ازسطوح اول وارجاع موارد مشکوک به بیماری به سطوح بالاتروپیگیری تا حصول نتیجه

8 - نظارت موردی از کارگاههای تحت پوشش منطقه به اتفاق کاردان یا کارشناس ناظر

مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

99 - شرکت وهمکاری در جلسات آموزشی بهداشت حرفه ای درخصوص شاغلین منطقه تحت پوشش

10- بررسی ،تجزیه وتحلیل فرمهای آماری وشاخص های بهداشت حرفه ای ارسالی به ستاد مرکز بهداشت شهرستان

 پزشک خانواده