گروه کارشناسان ارتباطات و آموزش سلامت

 

شرح وظایف پزشک خانواده – گروه کارشناسان ارتباطات و آموزش سلامت

پزشک به عنوان مسئول تیم سلامت باید :

1 - فرایندهای موردانتظار گروه کارشناسان ارتباطات و آموزش سلامت در خانه ها و مراکز بهداشتی را پایش و کنترل نماید .

2 - با مشارکت مربی وبهورزان ، ضمن تشکیل فعال جلسات هیئت امنا ( کمیته ارتقای سلامت ) مرکز و خانه های بهداشت نسبت به هماهنگی و جلب مشارکت و همکاری کلیه بخش های موجود دولتی و غیر دولتی و افراد کلیدی و موثر در منطقه تحت پوشش اقدام کند .

3 - نسبت به بررسی مشکلات سلامت ( نیازسنجی سلامت ) ، اولویت بندی و انجام مداخلات لازم بهداشتی ( بهسازی ، هماهنگی و جلب مشارکت سایر بخش ها یا آموزش و فرهنگ سازی در بین مردم ) با مشارکت تیم سلامت و هیئت امنا اقدام کند.

4 -نسبت به تعیین نیازهای آموزشی ، اولویت بندی ، برنامه ریزی ، زمان بندی ( تقویم آموزشی هفتگی ، ماهانه ) و آموزش در بین گروههای هدف براساس بسته های آموزشی ابلاغی اقدام و پیگیری کند.

5 - تقویم برنامه های آموزش سلامت در بین گروههای هدف را به نسبت 75 درصد برای نیازهای آموزشی اولویت دار منطقه و 25 درصد برای برنامه های جاری سیستم تهیه و تدوین کند.

6 - نسبت به اجرای برنامه های آموزشی ارسالی از گروه کارشناسان ارتباطات و آموزش سلامت استان یا شهرستان برای گروههای هدف مورد نظر برنامه ریزی و اقدام کند.

7 - در اجرای بسیج های آموزشی و اطلاع رسانی مشارکت نماید.

8 - نسبت به تامین تجهیزات ، وسایل و مواد آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مرکز و خانه های بهداشت مطابق استاندارد های مصوب استان پیگیری و اقدام کند.

9 -نسبت به تامین ، تجهیز و راه اندازی کتابخانه های سلامت و تسهیل استفاده مردم از منابع آموزش سلامت درمرکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت اقدام کند.

10 - نسبت به راه اندازی و توسعه برنامه های رابطین بهداشتی درمرکزبهداشتی درمانی و خانه های بهداشت اقدام و پیگیری کند.

11 - درجلسات آموزشی و توانمند سازی درزمینه های تخصصی ارتباطات و آموزش سلامت شرکت کند .

12 - نسبت به تهیه و ارسال گزارشات وعملکرد برنامه های آموزش سلامت توسط خود و تیم سلامت درپایان هرفصل اقدام کند.

13 - بر روند اجرای برنامه های آموزش سلامت درخانه های بهداشت طبق چک لیست توسط مربیان ناظر خانه های بهداشت نظارت و کنترل کند.

14- برای ارزشیابی نتایج برنامه های آموزشی برگزارشده در مرکز و خانه های بهداشت بر اساس پرسشنامه های مربوطه برنامه ریزی و اقدام کند.

 پزشک خانواده