برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 8 دي 1398
کد 1001

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

...

بسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی به شماره 67 و 68 و 69  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد احداث مراکز  بهداشت خود را مطابق جدول زیر در قالب سه مناقصه مجزا، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار به صورت قرارداد سرجمع ، واگذار نماید:

 

-صلاحیت مورد نیاز شرکت در مناقصه : دارا بودن حداقل ( رتبه 5 ابنیه ) و ( رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات )  توامان

 

شماره مناقصه

نام پروژه

شهرستان

متراژ

برآورد اولیه

مبلغ ضمانت نامه

67

احداث مرکز بهداشت

کلوانق -هریس

611

472/981/931/18 ریال

950 میلیون ریال

68

احداث مرکز بهداشت

چلب وردی -اهر

590

232/963/257/17 ریال

870 میلیون ریال

69

تکمیل مرکز بهداشت

چمران-بناب

380

672/166/584/8 ریال

430 میلیون ریال

 

1)    متقاضیان محترم می توانند از تاريخ 08/10/1398  لغايت 14/10/1398 جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ( https://www.setadiran.ir/setad/cms ) مراجعه نموده و نسبت به اخذ مدارک مناقصه اقدام نمایند.

2)    متقاضی مؤظف است از تاريخ 15/10/1398  لغايت 24/10/1398  تا ساعت 14 نسبت به بارگذاری کليه اسناد مناقصه در سامانه ستاد اقدام نمايد.

3)    متقاضیان محترم می توانند در هر سه مناقصه شرکت نمایند ولی تنها در یک مناقصه برنده شناخته خواهند شد.  در این صورت پاکت ج  مناقصات دیگر قرائت نخواهد شد.

4)    پیمانکارانی که با دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرارداد منعقد نموده ولی به هر دلیل پروژه را به اتمام نرسانده و ناقص تحویل داده اند حق شرکت در این مناقصات را ندارند و در صورت شرکت از پروسه مناقصه کنار گذاشته             خواهند شد.

5)    جلسه کمیسيون مناقصه برای گشایش پاکت ها روز چهارشنبه تاريخ 25/10/1398 ساعت 9 الی 00/10 در محل « ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – طبقه زیرزمین – سالن آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع » برگزار خواهد شد.

 

                                                                                                        دکتر عباسعلی درستی

                                                                                          معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                                                                                                   و رئیس مرکز بهداشت استان