برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1398
کد 1003

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 72 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 72 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

...

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 72

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد تکمیل ، محوطه سازی و حصار کشی مرکز بهداشت افرازمند شهرستان مرند را مطابق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار به صورت قرارداد سرجمع ، واگذار نماید:

 

-صلاحیت مورد نیاز شرکت در مناقصه : دارا بودن حداقل ( رتبه 5 ابنیه ) و ( رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات )  توامان

 

شماره مناقصه

نام پروژه

شهرستان

متراژ

برآورد اولیه

مبلغ ضمانت نامه

72

تکمیل ، محوطه سازی و حصارکشی مرکز بهداشت

افرازمند -مرند

1200

14.204.544.893 ریال

720.000.000 ریال

 

1)    متقاضیان محترم می توانند از تاريخ 02/11/1398  لغايت 09/11/1398 جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ( https://www.setadiran.ir/setad/cms ) مراجعه نموده و نسبت به اخذ مدارک مناقصه اقدام نمایند.

2)    متقاضی مؤظف است از تاريخ 10/11/1398  لغايت 21/11/1398  تا ساعت 30/14 نسبت به بارگذاری کليه اسناد مناقصه در سامانه ستاد اقدام نمايد.

3)    جلسه کمیسيون مناقصه برای گشایش پاکت های ( الف و ب ) روز چهارشنبه تاريخ 23/11/1398 ساعت 00/10 صبح و پاکت ( ج ) روز سه شنبه تاریخ 29/11/1398 ساعت 9 صبح در محل « ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – طبقه زیرزمین – سالن آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع » برگزار خواهد شد.

 

                                                                                                        دکتر عباسعلی درستی

                                                                                          معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                                                                                                   و رئیس مرکز بهداشت استان