برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1398
کد 1015

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی به شماره 84 و85 و86 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد احداث مراکز بهداشت خود را مطابق جدول زیر در قالب سه مناقصه مجزا ، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار به صورت قرارداد سر جمع ، واگذار نماید:

-صلاحیت مورد نیاز شرکت در مناقصه شماره 85 و86 : دارا بودن حداقل ( رتبه 5 ابنیه ) و   ( رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات ) توامان و برای مناقصه شماره 84 شرایط آن به وضوح در اسناد قید گردیده است .

شماره

مناقصه

نام پروژه

شهرستان

متراژ

برآورد

مبلغ ضمانت نامه

84

خرید ژنراتور700کاوا

تبریز

تعدادیک عدد

11000000000

550 میلیون ریال

85

احداث مرکز بهداشت و زهکشی ساختمان

خورجستان هشترود

610.70

19722715145 ریال

1000 میلیون ریال

86

تکمیل ساختمان مرکز شماره یک ورزقان

ورزقان

1125

26815052477 ریال

1350میلیون ریال

 

 

1) متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1398/12/07 لغایت 1398/12/11 جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ( https:// www.setadiran.ir/ setad/ cms  ) مراجعه نموده و نسبت به اخذ مدارک مناقصه اقدام نمایند.

2) متقاضی موظف است از تاریخ 1398/12/12  لغایت 1398/12/24 ساعت 14 نسبت به بارگذاری کلیه اسناد مناقصه در سامانه ستاد اقدام نماید.

3) جلسه کمیسیون مناقصه برای گشایش پاکت ها روز چهارشنبه تاریخ 1398/12/25 ساعت 11 الی 12/30  در محل « ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – طبقه زیر زمین – سالن آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع » برگزار خواهد شد.

 

                                                                                                     دکتر عباسعلی درستی

                                                                                 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز