تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401
کد 1293

توافق سالانه گروه بیماری های غیرواگیر

همزمان با هفته سلامت، توافق سالانه شاخص های فنی گروه بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت استان با شبکه های انجام شد

توافق سالانه گروه بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت استان با شبکه های بهداشت

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، جلسه توافق سالانه گروه بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان برای سال 1401 طی سه روز متوالی در مورخ 21-20-19/02/1401 در سالن کنفرانش مرکزانجام شد. طی این جلسات شاخص های فنی گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


دکتر شعربافی رئیس گروه بیماری های غیرواگیر در شروع جلسات فوق به بیان اهداف توافق های سالانه پرداخته و در ادامه وضعیت شاخص ها و درصد حصول شاخص مورد انتظار را تحلیل و بیان کرد.
 
 در ادامه جلسات کارشناسان گروه با تک تک شهرستان ها شاخص های فنی خود را برای سال آتی توافق نمودند.
 
توافق صورت گرفته در تمامی فرایند های گروه طبق شاخص مورد انتظار و درصد حصول به آن و همچنین با توجه به درصد توافق شده با معاون محترم بهداشت انجام گرفت.
 
گفتنی است: آیتم های مورد ارتقا وکمیته های مربوط به گروه بیماری های غیرواگیر از جمله موارد مهم مورد بحث در جلسات بوده که در این زمینه نیز توافق مورد نظر طبق دستورالعمل های کشوری بعمل آمد.

 
توافق بیماریهای غیر واگیر