طغیان وبا

مقدمه

اهداف

پاسخ به طغيان وبا بطور كلي بر جنبه هاي پزشکي،که از نظر کاهش مرگ و مير اهميت دارد، توجه دارد. بهرحال، پاسخ جامع تري براي محدود کردن گسترش بيماري نياز است. از آنجائيکه پاسخ به طغيان اغلب بوسيله پرسنل پزشکي داده ميشود، ساير جنبه ها، نظير مسائل محيطي يا ارتباطي، ممکن است ناديده گرفته شوند.

سند حاضر چارچوبي را براي ارزيابي پاسخ به طغيان وبا ارائه مي نمايد و به انجام اقدامات زير كمك مي كند :

- ارائه بازنگري جامع پاسخ به طغيان

- تعيين دقيق نکات قوت و ضعف پاسخ دهي

- افزايش آمادگي و پاسخ دهي در مقابل طغيان هاي آينده

- ارائه توصيه هاي صحيح بر اساس اصول راهنماي رسمي سازمان جهاني بهداشت

اين سند بطور كلي براي استفاده افراد زير تهيه گرديده است :

- کارکنان فني وزاتخانه هاي بهداشت

- پرسنل بهداشتي دفاتر کشوري سازمان جهاني بهداشت

- مشاورين مسئول ارزيابي طغيان وبا

اين سند چه موقع مورد استفاده قرار ميگيرد؟

از اين سند ميتوان در پايان طغيان با استفاده از بررسي گذشته نگر،که براي بهبود و اصلاح برنامه پيشگيري و پاسخ دهي در آينده اساسي است، استفاده نمود. ابزارها و روشهاي اضافي ديگري در ضمائم 1و2 بمنظور کمک به ارزشيابي ارائه شده اند. از سند مذکور همچنين مي توان در جريان طغيان، براي بررسي اينکه کداميک از جنبه هاي کنترل وبا فراموش شده اند، بهره جست.

ساختار سند حاضر

اين سند داراي يک بخش کلي درباره وبا، بعلاوه 14 بخش فني است، بطوريکه هر يک داراي چارچوب زير ميباشد

* کلمات کليدي- نشاندهنده موضوع اصلي بحث ميباشد.

* ارزيابي طغيان- تهيه فهرست سئوالاتي که در جريان ارزيابي مطرح ميشوند.

* توصيه هاي مفيد براي افزايش آمادگي در مقابل طغيان، بويژه اگر طغيان هاي مکرر وبا بر اساس بروز فصلي (معمولاً در فصل بارندگي) وجود داشته باشد.

* سرفصل ها- بر مسايل اساسي مربوط به طغيان هاي وبا تأكيد مي كند.

 بیماریهای منتقله از آب و غذا