4- مديريت اطلاعات

کلمات کليدي

روشنگري درباره شايعات، همكاري با وسايل ارتباط جمعي

ارزيابي طغيان

1- آيا يک راهكار مناسب انتشار سريع اطلاعات براي پاسخگويي به شايعات وجود دارد (نکات مهم 1/4 را ببينيد)؟

2- آيا مشاركت وسايل ارتباط جمعي، در کنترل طغيان اثر سازنده اي داشته است (نکات مهم 2/4 را ملاحظه کنيد)؟

3- آيا در وزارت بهداشت يک نفر بعنوان سخنگو تعيين شده است ( نکات مهم 3/4 را ببينيد.)؟

4- آيا تعادل و هماهنگي خوبي بين خدمات اطلاع رساني عمومي و اخبار موجود وبا در جامعه وجود دارد (نکات مهم4/4 را ملاحظه کنيد)؟

5- آيا روشي خاصي براي ارزيابي اثر و انتشار اطلاعات وجود دارد؟

توصيه هاي مفيد براي افزايش آمادگي

قبل از طغيان، آمادگي در پاسخ به عمومي ترين سئوالات درباره بيماري و اقدامات پيشگيرانه انجام مي گيرد؛ در ضمن اطلاعات اپيدميولوژيك سالهاي قبل بايد در دسترس باشد. در شروع بكار، برقراري يك جريان آزاد اطلاعات، بمنظور جلوگيري از انتشار شايعات گمراه كننده بسيار مهم ميباشد.

نكات مهم

1-4- از شايعات اجتناب كنيد.

از شايعات و اضطراب شديد، با برقراري يك جريان آزاد اطلاعات جلوگيري كنيد، وقتيكه اطلاعات ناقص باشد و يا با تأخير انتشار يابد، شايعات به سرعت گسترش مي يابند.

2-4- ارزيابي مشاركت وسايل ارتباط جمعي

وسايل ارتباط جمعي را مشاركت دهيد :

- اطلاعات را براي مردم در داخل منطقه آلوده و خارج از آن فراهم نمائيد.

- اطلاعات را با زبان مناسب ارائه نمائيد؟

- اطلاعات را از راههاي مناسب (راديو، مطبوعات، تلويزيون) ارائه نمائيد؟

- اطلاع رساني صحيح را با توالي مناسب ارائه نمائيد؟

3-4- سخنگو

زمانيكه طغيان آغاز مي شود، يك نفر سخنگو را به عنوان فرد مسئول مرتبط با وسايل ارتباط جمعي تعيين كنيد. انتشار مطبوعات و كنفرانس هاي منظم را برنامه ريزي كنيد.

4-4- ايجاد تعادل بين اطلاع رساني عمومي و اخبار

نوع اطلاعاتي كه بايد انتشار يابد به سطح وسايل ارتباط جمعي، محلي، ملي يا بين المللي بستگي دارد. مسئولين بهداشت عمومي، به عنوان خدمات اطلاع رساني عمومي علاقمند به استفاده از وسايل ارتباط جمعي در زمينه فراهم كردن اطلاعات در خصوص اقدامات كنترلي و پيشگيرانه مي باشند، در حاليكه روزنامه نگاران ممكن است بر اخبار انتشار بيماري توجه داشته باشند.

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا