7- اقدامات بهداشتي در مراكز مراقبت هاي بهداشتي

كلمات كليدي

جداسازي بيماران- ضدعفوني- شستن دست

ارزيابي طغيان

1- آيا واحدهاي درمان وبا در نزديكي جمعيت هاي مبتلا به بيماري واقع شده اند؟

2- آيا امكانات شستن دست در مركز درمان وبا وجود دارد؟ آيا نزديكان بيمار هر وقت كه مركز را ترك مي كنند، دستهايشان را مي شويند؟

3- آيا واحدهاي درمان وبا در چهار زمينه زير سازمان داده شده اند- انتخاب و مشاهده- بستري كردن- اطاق هاي نقاهت براي درمان با ORS، ناحيه خنثي (يا عاري از بيمار آشپزخانه، انبار مواد و غيره)؟

4- امكانات استفاده از ظروف يكبار مصرف مطمئن براي ترشحات و مواد استفراغي در محل وجود دارد؟ آيا توالتهاي ويژه براي بيماران وبائي كه مي توانند قدم بزنند، جدا از توالت هائي كه بوسيله ساير بيماران استفاده مي شود، وجود دارد؟

5- آيا آب كافي براي تامين نيازهاي روزانه بيماران (50 ليتر براي هر نفر) وجود دارد؟

6- آيا ظرفهاي آب، توالتها، لباسها، بالشها، ملحفه ها ضدعفوني مي شوند (رجوع كنيد به نكات مهم 3/7)؟

توصيه هاي مفيد براي افزايش آمادگي

وجود بعضي ملزومات (ظروف آب، تخت بيماران وبائي، مواد ضدعفوني كننده، دستكش هاي لاستيكي و غيره) علاوه بر مواد موردنياز براي درمان بيماران، در واحدهاي درمان وبا (CTu) اساسي است. در اردوگاه هاي پناهندگان كه هيچگونه تسهيلات مراقبت بهداشتي وجود ندارد، ميتوان واحد درمان وبا را در يك چادر مستقر نمود. در جريان طغيان در جوامع باز و غير اردوگاهي، CTu را در داخل تسهيلات مراقبت بهداشتي يا اگر مركز بهداشتي خيلي كوچك باشد بطوريكه امكان جداسازي بيماران وبائي وجود نداشته باشد، مي توان CTu را در ديگر ساختمانها نظير مدرسه مستقر نمود. واحدهاي درمان وبا بايد قبل از بروز طغيان آماده شوند. اين امر مستلزم شناسائي و تعيين محلهاي مناسب، ملزومات، ذخيره داروئي و ديگر مواد و سازماندهي ورود و خروج بيماران مي باشد. وظايف و توصيف شغلي هر يك از كاركنان در CTu بايستي از پيش آماده شده باشد.

نكات مهم

1-7- واحد درمان وبا(CTu)

سازماندهي CTu به معني ارائه بهترين مراقبتها به بيماران بوده و در عين حال جلوگيري از آلوده شدن ساير افراد مي باشد. وجود حصار در اطراف CTu اغلب براي كاهش تعداد ملاقات كنندگان ضروري است.

2-7- وظايف واحد درمان وبا (CTu)

* طبقه بندي- ارزيابي

- ثبت بيماران

- ارزيابي وضعيت كم آبي (الف، ب، ج)

* درمان

- بخش هاي درمان (مشاهده و بستري كردن، اطاق نقاهت)

- داروخانه و انبار داروئي

- محل تهيه محلول ORS

(توجه : استفاده از ORS به قدري مهم است كه توصيه مي شود يك نفر مسئول تهيه و تشويق استفاده از ORS باشد)

* مراقبت بيماران

- مايع درماني

- بهداشت

- تغذيه

* بهداشت و پيشگيري

- آشپزخانه براي تهيه غذا؛

- مايع درماني؛

- تهيه مايع پرکلرين؛

- تسهيلات شستشوي لباس، رختشوي خانه؛

* آموزش بهداشت

- فعاليتهاي آموزش بهداشت در داخل CTU و در منزل بيماران توسط تيم هاي مسئول ضد عفوني.

- بيمار يابي فعال در اردوگاههاي پناهندگان و در دهکده ها؛

* دفع فضولات و محيط

- دفع بهداشتي ضايعات (زباله سوزها، آشغال دان ها)؛

- ضد عفوني و تميز نگهداشتن CTU؛

- سردخانه اجساد؛

* امنيت

- نگهبان به منظور راهنمائي، ورود و خروج بيماران ؛

- حصارها؛

- حفاظت از انبار (مواد غذايي، داروها، ملزومات).

3-7- ضد عفوني رختخواب و لباس بيماران

روبالشي ها، ملحفه ها، روتختي ها و لباس بيماران را با قرار دادن آنها در آب جوش بمدت 5 دقيقه مي توان ضد عفوني نمود. روبالشي ها و ملحفه ها و همچنين بالش ها را مي توان با خشک کردن آنها در مقابل نور خورشيد نيز ضد عفوني كرد (همچنين ضميمه 4 را ملاحظه كنيد).

 بیماریهای منتقله از آب و غذا