8- مشارکت جامعه در محدود کردن انتشار بيماري

کلمات کليدي

آموزش بهداشت، پيامهاي مناسب، پذيرش فرهنگي

ارزيابي طغيان

1- آيا آموزش بهداشت بخش مهمي از پاسخ به طغيان (نکات مهم1/8 را ملاحظه کنيد) مي باشد؟

2- آيا پيامها از طريق نمايش هاي عملي آموزش داده شده اند (به عنوان مثال،کلرينه کردن آب، تهيه محلول ORS

3- آيا پيامها در سطح جامعه بخوبي دريافت و درك شده است؟

4- آيا پيامها از طريق رهبران مذهبي يا هر کانالي، با بيشترين آثار تغيير رفتار به اكثريت مردم رسانده شده است؟

5- آيا پيامها با باورهاي فرهنگي محلي درباره بيماري و توان اجراي اقدامات کنترلي جامعه تطبيق داده شده اند (براي مثال، اگر صابون وجود ندارد، آيا خاکستر براي شستن دستها توصيه شده است)؟

6- آيا استفاده از توالت تشويق شده است؟

7- آيا بيمار يابي فعال انجام شده است (نکات مهم2/8 به بينيد)؟

8- آيا پيامهاي آموزشي به بيماران و اطرافيان آنها در مراكز مراقبت هاي بهداشتي داده شده است؟

9- آيا کارکنان مراقبت بهداشتي توان ارائه و انتشار پيام هاي مناسب را دارند؟

توصيه هاي مفيد براي افزايش آمادگي

قبل از فرا رسيدن فصل وبا، سازماندهي گروه هاي مؤثر، در جوامع در معرض خطر بيشتر به منظور شناسايي شکاف بين دانش و روشهاي تقويت نيازها، ارزشمند مي باشد. کنترل اينکه صابون و مواد شميايي براي سالم سازي آب وجود دارد و قابل تهيه مي باشد، مهم مي باشد. بسياري از پيامهاي آموزشي از نظر فني خوب مي باشند ولي اجراي آنها مشکل مي باشد. اگر صابون و مواد شيميايي براي سالم سازي آب وجود نداشته باشد، محلولهاي جانشين براي انجام اعمال اساسي بهداشتي به منظور محدود کردن انتقال وبا (براي مثال، اضافه کردن آب ليمو به آب، آشاميدني يا ساير غذاهائي که توانايي غير فعال کردن ويبريوكلرا را دارند) بايستي فراهم شوند. ارزيابي اثر پيامهايي که قبلاً داده شده اند به افزايش ارتباط با جامعه كمك مي نمايند. اموزش بهداشت بايستي در تمام طول سال ادامه يابد و قبل از آغاز فصل وبا بايستي با شدت بيشتري پيگيري شوند.

نکات مهم

1/8- بسيج آموزش بهداشت در جريان طغيان

يک طغيان وبا راميتوان سريعاً کنترل نمود اگر مردم بدانند که چگونه مي توانند به محدود کردن انتشار بيماري کمک نمايند. براي جلب مشارکت مردم آموزش بهداشت اساسي است.

* بهترين راه انتقال پيامها را به جامعه انتخاب کنيد :

- برقراري ارتباط از طريق راديو، پوستر و غيره

- ارائه پيامها به زبان محلي.

* اطلاعات درست بدهيد،اما نه پيامهاي خيلي زياد.

* پيامها را با وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، و توانايي آن جهت هماهنگي با تغيير رفتار، تطبيق دهيد (براي مثال، جوامع فقير ممکن است قادر به تهيه صابون يا پرکلرين نباشد)

2/8- بيماريابي فعال

در صورت امکان، بيمار يابي فعال بايد به منظورهاي زير سازماندهي شود :

- کشف بيماران وبايي در مرحله اول بيماري

- ارائه توصيه هاي لازم به اعضاء خانواده و جامعه بمنظور حفاظت از آلوده شدن.

3/8- پيامها کليدي براي جامعه

* در صورت مبتلاء شدن به اسهال حاد آبکي هر چه سريعتر به تسهيلات مراقبت بهداشتي مراجعه کنيد.

* در خانه و در راه مراجعه به تسهيلات مراقبت بهداشتي ORS بنوشيد.

* قبل از پختن، خوردن و بعد از توالت دستهاي خود را بشوئيد.

* غذا را بپزيد.

* آب سالم بنوشيد.

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا