10-كنترل محيط : غذاي سالم

کلمات کليدي

تهيه غذا- بهداشت در محلهاي فروش- غذاي پخته شده

ارزيابي طغيان

1- آيا آب کافي براي فروشندگان خياباني مواد غذايي در دسترس بود؟

(کيفيت قابل قبول و مقدار کافي آب براي نوشيدن ،شستشوي مواد غذائي و دست ها و تميز کردن ظروف)

2- آيا ضوابط لازم نظارتي براي حصول اطمينان از رعايت حداقل استانداردها در جران طغيان توسط کارکنان غذاي خوريها موجود بود؟آيا نظارت بر فعاليت هاي دستکاري غذا موثر بود؟

3- آيا فعاليت فروشندگان خياباني غذا در جريان طغيان متوقف شد؟آيا رستوان ها بسته شدند؟

4- آيا مقرراتي براي اطمينان از حداقل سطح بهداشتي براي محصولات غذايي وجود دارد؟

5- آيا خوراک هاي محلي که با محصولات دريائي خام (به ويژه سخت پوستان مانند خرچنگ و صدف ها)و ميوه و سبزيجات خام تهيه ميشود مصرف ميشوند (به مطلب 1/15 نگاه کنيد)

6- آيا فروشندگان مواد غذايي که محصولات حيواني خام يا نيمه خام را براي مصرف فوري مي فروشند وجود دارند؟ مصرف چنين غذاهائي مي تواند نشانگر خطر افزايش يافته براي بهداشت عمومي باشد.

7- آيا امکانات توالت و دستشويي در محل هاي فوش مواد غذايي در دسترس است؟

توصيه هاي مفيد براي افزايش آمادگي

توجه ويژه اي بايستي به بهداشت بازارهاي عمومي، مراسم کفن ودفن و غيره داده شود (به پيوست 6و8 نگاه کنيد)

نكات مهم

1-10 منابع شايع عفونت

* آب آشاميدني که از منبع آلوده شده است(به طور مثال با نفوذ آب هاي سطحي آلوده به مدفوع و ورود آن به چاه با ديوار کشي ناقص )،يا در طي حمل و آب رساني يا ذخيره سازي آلوده شده است(مثلاً با تماس دست هاي آغشته به مدفوع)

*يخي که از آب آلوده تهيه شده است.

* ظروف خوراکپزي که با آب آلوده شسته شده است.

* آلوده شدن غذا در جريان آماده سازي يا بعد از آن : غذاهاي آبدار (به طور مثال شير، برنج پخته شده، عدسي، سيب زميني، لوبيا، تخم مرغ و جوجه) اگر در جريان آماده سازي و پختن يا بعد از آن آلوده شوند و اجازه داده شوند در درجه حرارت اطاق ساعت ها بمانند محيط بسيار عالي براي رشد ويبريوکلرا فراهم مي کنند.

* غذاهاي دريائي به ويژه خرچنگ يا ساير صدف ها که از آب آلوده گرفته شده و به صورت خام يا نيم پز مصرف شوند و يا در جريان آماده سازي آلوده شوند.

* ميوه و سبزيجاتي که در زمينهاي غني شده با کود انساني کشت داده شده و با آب آلوده به فضولات انساني آبياري شده و با پاشيدن آب آلوده تازه نگهداشته شده و سپس به صورت خام خورده شوند و يا در جريان شستن و آماده سازي آلوده شوند.

2-10: اسيدي کردن غذا

اسيدي کردن غذا با ليمو،گوجه فرنگي، ماست و شير تخمير شده به مهار رشد ويبريوکلرا کمک ميکند.

3-10: تغذيه شير خوار

تا زماني که يک کودک وبا دارد تغذيه با شير مادر بايستي ادامه يابد.

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا