13- مراقبت

کلمات کليدي

اطلاعات براي عمل- همه گيري شناسي توصيفي

ارزيابي طغيان

تجزيه و تحليل پايه

1- آيا داده هاي طغيان هاي قبلي موجود بوده و براي ايجاد درک بهتري از طغيان جاري بکار گرفته شده است؟

2- آيا تجزيه و تحليل خوبي از داده ها بر اساس زمان، مکان و گروههاي در معرض خطر موجود بود؟

3- آيا اطلاعات جمع آوري شده و تجزيه و تحليل شده به حد کافي در پايش طغيان بکار گرفته شده بود؟

4- آيا مراقبين بهداشتي منظور از اطلاعات جمع آوري شده را درک ميکردند؟

5- آيا پرونده بيماران شامل اطلاعات پايه اساسي : نام بيمار، آدرس، سن، جنس، تاريخ شروع نشانه ها، ارزيابي باليني اوليه، ارزيابي بيماري و درمان هاي دريافت شده ميباشد؟

6- آيا اطلاعات براي استفاده مسئولين و تصميم گيرندگان در دسترس بوده و به آساني قابل درک بودند (به طور مثال اعضاء کميته هماهنگي وبا)؟

بررسي اپيدميولوژيکي

1- آيا يک بررسي اپيدميولوژيک براي طغيان انجام شده است؟

2- چه نوع تجزيه و تحليل داده ها انجام شده : توصيفي (شخص، مکان وزمان) يا تحليلي (مطالعه مورد)؟آيا راههاي پرخطر انتقال تعيين شده اند (آب و غذا)؟

3- آيا نتايج بررسي، پاسخ به طغيان را تحت تأثير قرار داده است؟

4- چه نوع مشکلاتي در جريان بررسي طغيان مشاهده شد (پشتيباني، تماس با رسانه هاي جمعي، تأخير در سازماندهي بررسي طغيان)؟

توصيه هاي مفيد براي افزايش آمادگي

اطلاعات خوب، بخشي از درمان خوب بيماران است و لازم است کارکنان بهداشتي در مورد جمع آوري اطلاعات پايه تحت آموزش قرار گيرند حتي زماني که هيچ طغياني وجود ندارد. تعريف مورد بيماري بايستي قبل از وقوع طغيان مورد توافق قرار گرفته و به خوبي شناخته شود.

يک نظام مراقبت جاري خوب، اطلاعات زمينه اي مفيدي در موارد زير فراهم مي کند :

- پيش بيني طغيان ها.

- کمک به تأييد اپيدميولوژيک يک طغيان، زماني که يک خوشه اي از بيماران کشف مي شود و يا زماني که يک افزايش ناگهاني در موارد يا مرگ ناشي از سندرم اسهال حاد رخ ميدهد.

تجزيه و تحليل منظم داده هاي پايه (شخص، زمان، مکان) براي آمادگي کافي و پايش مؤثر وضعيت وبا ارزشمند است. گرچه يک بررسي اپيدميولوژيک رسمي براي بيماري وبا که راه اصلي انتقال و روش هاي کنترل آن به خوبي شناخته شده ضروري نمي باشد اما ممکن است براي شناسائي اقدامات پرخطر و يا چرخه انتقال بيماري ارزشمند باشد. تعدادي از ابزارها و وسايل براي اين منظور که مي تواند به طور مفيد آن را پيش ببرد عبارتند از :

- فرم براي جمع آوري داده ها

- پيش نويس مطالعه مورد- مشاهدي

- بانک داده ها يا نرم افزار براي بايگاني داده ها ( مثلاً Epi Info و Excel Spreadsheet).

نكات مهم

1-13 : اپيدميولوژي توصيفي

اطلاعات مهم عبارت است از تعداد موارد و مرگ بر اساس منطقه، براساس دوره زماني و زير گروههاي جمعيتي. محاسبه ميزان حمله و ميزان کشندگي بيماري امکان ميدهد مناطق و دوره هاي مختلف با هم مقايسه شوند.

2-13 :ميزان کشندگي بيماري

{تعداد مرگ ها تقسيم بر تعداد موارد بيماري * 100}در يک دوره معين زماني، زماني که ميزان کشندگي بيماري بيشتر از % 1باشد (%1<) نشانگر آنست که :

- درمان موارد ضعف دارد (بررسي کنيد آيا کارکنان بهداشتي آموزش ديده هستند، دارو و ملزومات کمبود دارد و يا افزايش ناگهاني تعداد بيماران مراکز بهداشتي درماني را از کار انداخته است؟)

- مردم خيلي دير به مراکز بهداشتي درماني دسترسي پيدا ميکنند (واحد هاي درمان وبا در جامعه مستقر کنيد مثلاً در مدارس، مصرف به هنگام ORSرا تشويق کنيد.)

- تورش يا خطاي مراقبت (مرگ ها بهتر از موارد بيماري ثبت مي شوند.)

2-13 :ميزان حمله

(تعداد موارد تقسيم بر جمعيت در معرض خطر *100) در دوره زماني معين، زماني که ميزان حمله بالاست نشانگر آنست که :

- يک منبع مشترک براي عفونت وجود دارد.

- منطقه خيلي پر جمعيت است (به طور مثال مناطق شهري)

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا