14-مشارکت شرکاي بين المللي

کلمات کليدي

طرح هاي برنامه- هماهنگي شرکاي بين المللي

ارزيابي طغيان

1- به غير از مسئولان بهداشتي براي مشارکت شرکاي بين المللي (آژانس هاي سازمان ملل، NGOS، اهدا کنندگان بين المللي، بخش خصوصي) در پاسخ به طغيان چه ساز و کارهايي به کار رفته است (به نكات مهم 1-14 نگاه کنيد)

2- آيا فهرستي از نيازهائي که ممکن است توسط شرکاي بين المللي حمايت شود وجود دارد (به نكات مهم 2-14 نگاه کنيد)

3- آيا ساز و کارهاي رسمي براي افزايش بودجه به منظور پاسخگويي به طغيان موجود بود؟

آيا طرح يک برنامه تهيه شده بود؟

4- چه سازماني شرکاي مختلف را در پاسخ به طغيان هماهنگ ميکرد؟ (به نكات مهم 3-14 نگاه کنيد)

5- آيا طرح استراتژيک براي پاسخ به طغيان با شرح وظايف ويژه براي هر يک از شرکاء وجود داشت (به نكات مهم 3-14 نگاه کنيد)؟

6- نقش سازمان جهاني بهداشت در پاسخ به طغيان چه بود (هماهنگي، حمايت مالي، حمايت فني)؟

درچه سطحي سازمان جهاني بهداشت مشارکت کرده بود (مديريت کل، سطح منطقه اي، سطح کشوري)؟

توصيه هاي مفيد براي افزايش آمادگي

فهرستي از نيازهاي فراهم نشده بايستي قبل از طغيان تهيه نمود.

ساز و کارهائي براي حصول اطمينان از هماهنگي خوب بين داوطلبان NGOها و کارکنان بهداشتي و درماني کشور بايستي وجود داشته باشد.

توسعه و حفظ رابطه خوب با اهداء کنندگان و خيرين ممکن است تقويت شود با :

- ثبت جزئيات مسئوليت ها در سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي سازمان ملل.

- سازماندهي منظم خلاصه پرونده ها.

- تهيه اطلاعات منظم در مورد موقعيت اپيدميولوژيک و تأثيرات پاسخ به طغيان.

نكات مهم

1-14 : اطلاعات لازم براي اهداءکنندگان و خيرين

اطلاعات فشرده درباره عناوين زير در رابطه با متقاعد کردن شرکاي بين المللي براي حمايت از پاسخگوئي به طغيان مورد نياز است :

- توصيف طغيان :

* شدت طغيان

* گسترش جغرافيائي

* شدت (ميزان کشندگي بيماري)

* ارزيابي (منحني هاي اپيدميولوژيک براي نمايش بهبود يا بدتر شدن وضعيت)

* ويژگي طغيان (ميزان حمله بالا، ميزان کشندگي بيماري بالا، ساير مشکلات مثلاً سيل ها، زلزله)

- نيازهاي پرسنلي و ملزومات

- فعاليتهاي کنترلي به کار رفته و طراحي شده

- فهرست به روز شده موجودي کارمندان و مواد و ملزومات قابل دسترسي

2-14:نيازها

نيازها شامل موارد زير است؟

- آموزش و نظارت تيم ها در محيط

- مواد و ملزومات

- پرسنل (پرسنل پزشکي، بهداشت محيط، پرسنل آموزش بهداشت)

- حمايت از مطالعات اپيدميولوژيک

- حمايت از تشخيص هاي آزمايشگاهي

- حمايت از هماهنگي خوب و مطمئن

3-14: هماهنگي

در يک وضعيت بحران پيچيده هماهنگي با شرکاي بين المللي مختلف و NGOهائي که در پاسخ به طغيان مشارکت ميکنند موضوع کليدي است/ بنابراين ايجاد يک فهرست از حمايت هاي ارائه شده ميتواند مفيد باشد/ (به پيوست 9 نگاه کنيد) شرکاي بين المللي ممکن است فقط حمايت فني و يا هر دو حمايت فني و مالي را ارائه کنند.

 

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا