1- ابزارهاي ارزشيابي

پيوست 1 :
 

نقاط قوت نقاط ضعف تشكر و قدرداني

تشخص طغيان
- كيفيت سيستم هشدار سريع
- كيفيت اطلاعات زمينه اي
- جريان اطلاعات اپيدميولوژيك
- اولين روش كنترلي انجام شده

     

تائيد طغيان
- تشخيص آزمايشگاهي طغيان
- تعريف مورد

     

سازماندهي پاسخدهي
- كميته هماهنگي وبا
- روشهاي كنترلي
- پايش فعاليتها

     

مديريت اطلاعات
- انتشار اطلاعات
- مشاركت رسانه هاي جمعي
- هماهنگي با رسانه هاي جمعي

     

درمان بيماران
- درمان كم آبي بدن
- آنتي بيوتيكها
- روشهاي پيشگيري (جداسازي- بهداشت)

     

كاهش مرگ و مير
- ميزان كشندگي بيماري
آموزش كاركنان بهداشتي درماني

     

اقدامات بهداشتي در تسهيلات مراقبت بهداشتي
- سازماندهي بخش درمان وبا
- ضد عفوني
- آبرساني

     

مشاركت جامعه
- پيكار آموزشي يا برنامه سراسري آموزشي (پيامها و كانال هاي تلويزيوني)
- بيماريابي فعال

     

آب سالم
- اقدامات اطمينان بخش از آب آشاميدني سالم
- كلرزني منابع آب

     

غذاي سالم
- فروشگاه ها
- فروشندگان دوره گرد خياباني

     

بهداشت آب و فاضلاب
- دسترسي به سرويس هاي بهداشتي
- بهداشت اماكن

     

اقدامات خاكسپاري
- توصيه هاي بهداشتي رسمي به جامعه، كاركنان بهداشتي و سازمان دهندگان مراسم خاكسپاري

     

مراقبت
- داده ها براي اقدام
- بررسي طغيان

     

مشاركت شركاي بين المللي
- هماهنگي شركاء
- طرح برنامه ها

     
 بیماریهای منتقله از آب و غذا