2- اصول گزارش ارزيابي

پيوست 2:

1- مقدمه

مقدمه شامل يک معرفي خلاصه از :

- وضعيتي که طغيان اتفاق افتاده است

- توجيه ارزيابي پاسخ به طغيان و اهداف ارزشيابي

- ترکيب تيم در انجام ارزيابي

- روش ارزيابي (بازبيني مستندات، مصاحبه هاي شخصي،گروههاي هدف، مشاوره فعاليت ها يا گردهمائي ها، مطالعه مورد، شاهدي و غيره)

2-توصيف اپيدميولوژيک وضعيت وبا

توصيف اپيدميولوژيک بايستي شامل :

- اگر کشور قبلاً طغيان هاي وبا داشته است روندهاي بيماري وبا براي دوره هاي زماني و گروههاي جمعيتي که تحت تأثير بيماري قرار گرفته اند.

- طبيعت طغيان اخير از نظر زمان، مکان و شخص، چه زماني شروع شد؟

کجا و چه کسي مبتلا شد. چه تصميماتي براي کنترل طغيان انجام شد (به بخش هاي 1و2 نگاه کنيد) :

- مناطق پرخطر و گروههاي جمعيتي پرخطر (چه کساني بيشتر مبتلا شدند)

ميزان حمله و ميزان کشندگي بيماري براساس مکان، سن و جنس (به بخش 13 تعاريف نگاه کنيد)

- يک فهرستي از عوامل خطر شامل تراکم جمعيت، ساحل دريا در مناطق گرمسيري، کمبود هاي بهداشتي، کمبود آب سالم، غذاي آلوده، خطر انتقال مدفوعي- دهاني، عوامل زمينه اي نظير سوء تغذيه.

3- ارزيابي پاسخ به طغيان

ارزيابي پاسخدهي بايستي به عناوين زيراشاره کند، به نقاط قوت و نقاط ضعف تأکيد داشته باشد :

- سازماندهي پاسخ به طغيان (بخش3 و4 و14)

- درمان موارد بيماري (بخشهاي 5 و6 و7)

- مراقبت و تشخيص آزمايشگاهي (بخشهاي 2 و13)

- حفظ محيط (بخشهاي 9 و10 و11)

- کنترل گسترش بيماري در جامعه (بخش هاي 8 و12)

4- توصيه ها

کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت

5- نتيجه گيري

 بیماریهای منتقله از آب و غذا