3- اصول اساسي در يك بخش درمان وبا

 پيوست 3

 

راه انتقال

اصول توصيه شده اضافي

شخص

محدوديت تماس با بيمار + فقط يك نفر از اعضاي فاميل + كارمند بهداشتي
رفت آمد يكطرفه اشخاص

- در حالت ايده آل يك نفر حمل كننده براي هر بيمار
- سه فضاي مستقل در داخل بخش درمان وبا

آب

آب سالم (غلظت كلر براساس استفاده وبژه) مقادير فراوان موردنياز است (حداقل 10 ليتر براي هر نفر در روز)

در حالت ايده آل 50 ليتر براي هر بيمار در روز

دستها

مراكز شستشوي دست با آب سالم و صابون در مقادير كافي دستها را با آب و صابون بشوئيد
- قبل و بعد از مراقبت از بيمار
- بعد از استفاده از توالت
- قبل از پختن غذا يا خوردن غذا
- بعد از ترك بخش بستري

ناخن را كوتاه و تميز كنيد

غذا

غذاي پخته شده كاركنان بهداشتي نبايستي در دستكاري و حمل غذا يا آب دخالت كنند

تهيه غذا توسط بخش درمان وبا (ترجيحاً خانوارها) ذخيره مقدار غذا ممكن است وسوسه انگيز باشد و مشكلات امنيتي ايجاد كند.

لباس ها و رختخواب

لباس و رختخواب را با محلول كافي كلر بشوئيد

اگر كلر در دسترس نيست لباس را با صابون بشوئيد و سپس در معرض آفتاب خشك كنيد.

آلودگي محيط

براي بخش درمان وبا توالت اختصاصي را تضمين كنيد. سطل ها، سطوح خيس و توالت ها را مرتباً با محلول كافي كلر ضدعفوني كنيد. زباله سوز براي پسماندهاي پزشكي

- توالت ها بايستي حداقل 100 متر دورتر از چاهها يا آبهاي سطحي قرار گيرد.
- تختخواب ويژه وبا (تخت سفري وبا)

اجساد

سردخانه جداگانه

اقدامات صحيح كفن و دفن را تائيد كنيد

اجساد را ضدعفوني كنيد

در اسرع وقت اجساد را دفن كنيد

:

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا