4- رقيق سازي كلر براساس نوع مصرف

 پيوست 4

محصول كلر براي ضدعفوني : براي ضدعفوني :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- مواد زائد - دست دستكش دار - اجساد - دست برهنه و پوست - ترشحات بدن - كف ها محلول كلر 5/0 درصد تهيه كنيد - لباس ها و تجهيزات

- رختخواب محلول كلر 05/0 درصد تهيه كنيد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سفيد كننده خانگي

- يك ليتر سفيد كننده را به 9 ليتر آب 100 ميلي ليتر از سفيد كننده را به 9/9 ليتر (كلر فعال 5%) اضافه كنيد (محلول 10 :1 ) آب را اضافه كنيد يا يك ليتر از محلول 10: 1 سفيد كننده را به9ليتر آب اضافه كنيد (محلول 10: 1 محصول)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سفيد كننده خانگي 16 گرم يا يك قاشق غذاخوري 16 گرم يا يك قاشق غذاخوري

يا گرانول كلر 70% حل شده در يك ليتر آب حل شده در 10 ليتر آب

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا