برنامه های آموزشی گروه
 

فرایند های گروه سلامت خانواده و جمعیت

 عملکرد گروه سلامت خانواده و جمعیت در سال 1385

دفتر سلامت خانواده وجمعيت در وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي شامل :

اداره هاي مادران ،كودكان ،ترويج تغذيه با شير مادر،تنظيم خانواده ،جمعيت ،سالمندان ،ميانسالان وimes مي باشد .

گروه سلامت خانواده وجمعيت در مركز بهداشت استان شامل :

كارشناسان كودكان ،تنظيم خانواده وجمعيت ،مادران وميانسالان وسالمندان

فرایند های گروه سلامت خانواده و جمعیت:

 

2- برنامه مادران

- مراقبت های ادغام یافته مادران

- نظام مراقبت مرگ مادری

3- برنامه کودکان

- مراقبت نوزادان

- مراقبت ادغام یافته کودک سالم

- مراقبت کودکان زیر 6 سال ( پاش رشد کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر )

- مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا)

4- ترویج تغذیه با شیر مادر

5- برنامه سالمندان

- اموزش شیوه های سالم زندگی در دوران سالمندی

6- برنامه تغذیه

- کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

- آموزش تغذیه در گروههای سنی آسیب پذیر ( کودکان ، مادران و سالمندان )

برنامه هاي آموزشي :

1. برگزاری جلسه توجیهی در خصوص اهداف برنامه در طی سال85 برای مسئولین بهداشت خانواده وکارشناسان ستادی شهرستانهای تابعه

2. برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (5 روزه) در ارديبهشت ماه براي 38 نفر ازاعضاي هسته آموزشي شهرستانهاي تابعه (پزشكان ،كارشناسان بهورزي و كارشناسان بهداشت خانواده )

3. برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال ( مانا ) سه روزه در مرداد ماه براي 40 نفر از پزشكان عمومي ومتخصصين اطفال بخش دولتي و خصوصي

4. برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر سه روزه در مرداد ماه براي 50 نفر از پزشكان ، متخصصين زنان ، متخصصين اطفال ،كارشناسان مامايي ،بهداشت خانواده و پرستاري

5. برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر سه روزه در دي ماه براي 44 نفر از پزشكان ، متخصصين زنان ، متخصصين اطفال ،كارشناسان مامايي ،بهداشت خانواده و پرستاري ،رزيدنتهاي زنان و اطفال

6. برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي كشوري (سه روزه )ترويج تغذيه با شير مادر وحل مشكلات شايع شيردهي براي 60 نفر ازاعضاي هسته آموزشي استانها (فوق تخصص نوزادان، متخصصين زنان ، متخصصين اطفال ، پزشكان ،كارشناسان ارشد مامايي و پرستاري ،بهداشت خانواده )

7. برگزاري دو دوره كارگاه مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم (دو روزه) در خرداد ومرداد ماه براي 90 نفر از اعضاي هسته هاي آموزشي شهرستانهاي تابعه (پزشكان ،مسولين بهداشت خانواده ،كارشناسان آموزش بهورزي ،مدير اجرايي برنامه در شهرستانها )

8. برگزاري 1 دوره كارگاه آموزشي (سه روزه) احياء نوزادان براي 35 نفر از ، پزشكان عمومي، ماماها و تسهيلات زايماني

9. برگزاري كارگاه تغذيه بومي براي كارشناسان بهداشت خانواده و كارشناسان تغذيه به تعداد 47 نفر

12. برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی سلامت خانواده جهت 50 نفر از مشاورین مراکز حین ازدواج و مسئولین بهداشت خانواده شهرستانها

14. کارگاه های شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی به تعداد يك دوره برای تعدا د60 نفر برگزار گردید .

15. کارگاه های مراقبتهای ادغام يافته سلامت مادران در خرداد ماه و دي ماه براي تعداد 40نفر در هر دوره برگزار گرديد .

16. همکاری در اجرای بررسی کشوری پایش و ارزشیابی خدمات بهداشت باروری (IMES)

17. آموزش همگاني مردم از طريق اجراي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در خصوص فرايند هاي بهداشت خانواده با همكاري روابط عمومي

18. اجراي مصاحبه راديويي در خصوص شير مادر

19. تهيه و ارسال مطلب آموزشي در خصوص مراقبت هاي عاطفي آغوشي مادرانه (KMC)به ماهنامه سلامت دانشگاه

20. تهيه پمفلت آموزشي شير مادر و پيشگيري از حوادث در كودكان

21. تهيه مطلب آموزشي در حوادث در سالمندي

22. تهيه مطلب آموزشي در خصوص نظام مراقبت مرگ مادر

23. ارسال پيامهاي آموزشي بمناسبت روز جهاني سالمند به شهرستانهاي تابعه

24. برگزاری میز گرد آموزشی بمناسبت روز جهانی سالمند از طریق صدا وسيما

25. پخش پیامهای آموزشی از طریق سیمای مرکز استان بمناسبت روز جهانی سالمند

26. برگزاری میز گرد آموزشی بمناسبت روز جهانی سالمند از طریق صدا وسيما

27. پخش پیامهای آموزشی از طریق سیمای مرکز استان بمناسبت روز جهانی سالمند

برنامه هاي پژوهشي :

1. تجزيه و تحليل نتايج بررسي كشوريIMES شهرستانهای استان

2. بررسي وضعيت رشد كودكان 23-0 ماهه 19 شهرستان تابعه استان آذربايجان شرقي در سال 1385( ارايه پوستر در همايش ماهشهر )

3. بررسي میانگین مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر دو سال در شهرستانهاي تابعه استان در سال (1384 ارايه پوستر در كنگره اپيدميولو‍‍‌ژ‍ي اروميه)

4. بررسي زمان شروع شيردهي پس از زايمان در نوزاد ان بيمارستانهاي تابعه استان در سال 1384(ارسال مقاله به همايش سلامت مادر و كودك بيرجند)

برنامه هاي اجرائي :

1- همكاري در كميته سلامت استاني كاهش مرگ و مير نوزادان (سطح بندي خدمات پري ناتال )

2-همكاري در كميته كاهش ناهنجاري هاي مادرزادي نوزادان

3- تشكيل يك كميته دانشگاهي ترويج تغذيه با شير مادر و تشكيل دو كميته فرعي ترويج تغذيه با شير مادر

4 - ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک در سطح استان (23 بازديد )

5- برگزاري همايش روز جهاني شير مادر

6- تهيه و توزيع پوستر ، بنرو پمفلت شير مادر به شهرستانهاي تابعه استان

8- بازديد و نظارت بر برنامه كودكان( 18 بازديد )

9-شركت در كارگاههاي كشوري مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه ،تغذيه بومي ،LMS, IMES

10- تهيه چك ليست بيمه روستايي (پزشك و ماما )

11- تهيه چك ليست پايش خانه هاي بهداشت

12- تهيه پودمانهاي آموزشي كارشناسان پستهاي سازماني مرتبط با برنامه هاي سلامت خانواده و جمعيت

13- تهيه پكيج برنامه آموزشي بدو خدمت كاركنان جديد الورود مراكز بهداشتي درماني

14- جمع بندي و ارسال عملكرد آموزشي استان به وزارت متبوع

15- تامين و توزيع اعتبارات ارسالي وزارت متبوع

16- چاپ 5000 جلد كتاب راهنماي بوكلت پزشكان ( مانا )

17- تهيه و توزيع كتابهاي آموزشي كودك سالم و مانا

18 – خريداري و توزيع كتاب تغذيه با شير مادر در شيرخواران نيازمند مراقبت ويژه براي استانها

19- تامين و توزيع منابع آموزشي براي بيمارستانها و هسته هاي آموزشي شير مادر (سي دي ،جزوه ، كتاب )

20-تامين و توزيع منابع آموزشي براي شهرستانهاي تابعه استان

21- آموزش دانشجويان پزشكي در خصوص برنامه هاي سلامت خانواده و جمعيت

22- آموزش بدو خدمت مسولين بهداشت خانواده و... خصوص برنامه هاي سلامت خانواده و جمعيت

23- داده آمايي و تجزيه و تحليل برنامه مانا ،بيمارستانهاي دوستدار كودك ،نوزادان و كودك سالم

24- تنظیم برنامه عملیاتی واحد سلامت خانواده وجمعيت سال 1385

31- هماهنگی جهت خرید اقلام از شرکت های داروئی

33- تنظیم آمار مربوط به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در استان

برچسب ها : 

 آشنایی با گروه
 
 تحقیقات