برنامه های آموزشی گروه
 

شاخص های فرایندهای گروه بهداشت دهان و دندان

 

شاخص گروه هدف

درصد سال - 84

درصد – سال 85

درصد معاینه

کودکان زیر 6 سال

2 %

57/2 %

کودکان 6 تا 12 سال

4/6 %

75/11 %

مادران باردار

97/27 %

79/40 %

درصد خدمات ترمیمی

کودکان زیر 6 سال

06/0 %

12/0 %

کودکان 6 تا 12 سال

58/0 %

97/0 %

مادران باردار

34/4 %

66/4 %

درصد حذف دندان غیرقابل نگهداری

کودکان زیر 6 سال

35/0 %

45/0 %

کودکان 6 تا 12 سال

81/1 %

20/2 %

مادران باردار

64/1 %

71/2 %

درصد جرمگیری

مادران باردار

19/9 %

48/14 %

درصد فلوراید تراپی

کودکان زیر 6 سال

90/0 %

11/1 %

کودکان 6 تا 12 سال

42/3 %

83/5 %

درصد فیشورسیلانت

کودکان زیر 6 سال

06/0 %

07/0 %

کودکان 6 تا 12 سال

81/0 %

53/1 %

گروه های هدف تحت پوشش 586850 نفر (شامل 239048 نفر کودک زیر 6 سال 320403 نفر کودکان 12 6 سال و 27399 نفر مادر باردار)می باشد . این گروه هدف و 2024225 نفر سایر ، توسط 90 نفر دندانپزشک و بهداشتکار دهان و دندان در 143 مرکز بهداشتی درمانی دارای امکانات دندانپزشکی تحت پوشش قرار دارند.

برنامه های جدید یا مداخله ای گروه بهداشت دهان و دندان برای سال بعدی:

تاکید بر اجرای برنامه های پیشگیری به شرح زیر:

1 - فلوراید تراپی دانش آموزان زیر 12 سال.

2 – فیشورسیلانت دانش آموزان 6 تا 12 سال.

3 – حذف دندان عفونی غیرقابل نگهداری در کودکان زیر 12 سال.

4 – طرح سلامت دهان و دندان در کودکان زیر 3 سال

 آشنایی با گروه
 
 تحقیقات