معرفی گروه و شرح وظایف

این گروه وظایفی نظیر سیاست گذاری در سطح استان در خصوص نحوه ارائه خدمات دارویی مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت شهرستانهای  تابعه -  برآورد اعتبار مورد نیازجهت تامین داروهای مکمل ، لوازم ، تجهیزات پزشکی و داروهای درمان ساده - نظارت و پایش  امور دارویی ستاد شهرستانها ، مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاهها و خانه های بهداشت را به عهده دارد

با شروع برنامه پزشك خانواده و بیمه روستایی ، خدمات دارویی  مراکز بهداشتی درمانی در مناطق زیر 20 هزار نفر در قالب برنامه ارایه می گردد .هماهنگی و مدیریت واگذاری ارایه خدمات دارویی برنامه پزشک خانواده به بخش غیر دولتی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده توسط این گروه به عمل می آید

 دارو و آزمایشگاه