ارتباط مستقیم با رئیس مرکز بهداشت استان

قابل توجه همکاران محترم شاغل در شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شماره تلفن :  04131773562 -  04131773563
 

روابط عمومی مرکز بهداشت استان