هرم سنی جمهوری اسلامی ایران

هرم سني جمعیت کل کشور به هزار نفر در سال 1385

هرم سني  جمعیت شهری  کل کشور به هزار نفر در سال 1385

هرم سني  جمعیت روستایی  کل کشور به هزار نفر در سال 1385

 

 شاخص های جمعیتی