هرم سنی جمعیت جهان

هرم سني جمعیت کل دنیا به هزار نفر در سال 2008

 

برچسب ها : 

 شاخص های جمعیتی