ساختار مرکز بهداشت استان

 

ساختار مركز بهداشت استان

مركز بهداشت استان متشكل از مجموعه  گروههاي فني، تخصصي، كارشناسي و اداري و مالي است كه هريك از اين گروهها در حيطه‏هاي مشخص شده و در چارچوب برنامه‏ هاي مصوب حوزه معاونت بهداشتي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در راستاي حصول اهداف معين تلاش و تقلا ميكنند .

عمده‏ترين گروههاي كارشناسي اين مركز در حوزه پشتيباني عبارتند ا ز:

معاونت اجرايي، امور اداراي، حسابداري، كارگزيني، بودجه و  در حوزه فني نيز عبارتند از معاونت فني، گروههاي كارشناسي پيشگيري و مبارزه با بيماريها، بهداشت محيط و حرفه، بهداشت مدارس و جوانان بهداشت خانواده و تغذيه ، دارو و آزمايشگاه، بهداشت دهان و دندان، آموش بهداشت، سيستم گسترش شبكه ها و …  كه زير نظر مستقيم معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي به ايفاي نقش سازماني خويش اشتغال داشته و نسبت به پيگيري برنامه ها و ماموريت هاي محوله اقدام مي‌نمايند.