رضا یوسفی فرخاد

 

سرپرست گروه دارو و آزمایشگاه : دکتر رضایوسفی فرخاد

 

نام و نام خانوادگی

رضا  یوسفی فرخاد

تحصیلات

دکترا

مسئولیت اداری

سرپرست گروه دارو و آزمایشگاه

شماره تماس

32330436

آدرس الکترونیکی

rezayousefi1345@gmail.com