برنامه های آموزشی گروه
 

فرآیندها ، اهداف و استراتژی های گروه گسترش شبکه

 جهت حمایت ، هماهنگی و پشتیبانی فرایندها وبرنامه های ارائه خدمت در سیستم بهداشتی ، یک پروسه پشتیبان نیز لازم و ضروری می باشد که این مهم در سطوح مختلف وزارت ، استان و شهرستان به ترتیب به عهده مرکز توسعه شبکه و ارتقا سلامت وزارت خانه ، گروه کارشناسان گسترش شبکه استان و کارشناس مسئول گسترش شبکه و آموزش بهورزی شهرستان می باشد .

مرکز توسعه شبکه وبه تبع آن گروه کارشناسان استانی و شهرستانی ، وظیفه تامین سخت افزار مورد نیاز ارائه خدمات بهداشتی را به عهده دارند به این ترتیب که سیاستهای کلان ، بخشنامه ها و دستوالعملهای مورد نیاز در این خصوص از مرکز توسعه به استان ابلاغ می گردد و گروه کارشناسان استانی ضمن مطالعه و بررسی آنها با عنایت به شرایط استانی ، برنامه اجرایی برای سیاستهای فوق را تنظیم و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام می دارد و کارشناسان استانی نیز مسئول هماهنگی ، نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای مذکور می باشند . 

فرآیندها ، اهداف و استراتژی های گروه گسترش شبکه

ردیف

نام فرآیند

اهداف

استراتژی ها

1

طرح گسترش

تحقق پوشش کامل ( سیستم ) ارائه خدمات

1- فعال نمودن کلیه واحدهای تابعه بر اساس طرح مصوب

2- تامین محل استقرار و تجهیزات ضروری تیم سلامت در مناطقی که فاقد مرکز بهداشتی و درمانی می باشند

2

تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی بر اساس تشکیلات علمی

1- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و تعیین نحوه تامین و پیگیری آن

2- تفویض اختیار نگهداری و جابجایی نیروی انسانی به شهرستانها

3

تامین و نگهداری تجهیزات

تامین کلی تجهیزات ضروری واحدها و 70% تجهیزات غیر ضروری بر اساس اعلام نیاز و برنامه شهرستانها

1- تهیه استاندارد تجهیزات واحدهای تابعه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه

2- تهیه شناسنامه تجهیزات برای مراکز و خانه های بهداشتو راهنمایی جهت تکمیل آنها

3- تامین اعتبار نگهداری ، جایگزینی و تعمیر تجهیزات بر اساس جداول توزیع

4

تامین و نگهداری خودرو

تامین خودرو مورد نیاز واحدها طبق جداول توزیع خودرو

1- تامین اعتبار خودروی مورد نیاز واحدها بر اساس جداول توزیع

2- پشتیبانی از شهرستانها در حذف خودروهای دولتی و عقد قرارداد با بخش خصوصی

5

آموزش کارکنان

رضایت کارکنان از آموزشهای داده شده

1- تدوین تقویم های آموزشی

2- انجام نیازسنجی آموزشی

3- برگزاری دوره های آموزشی بر اساس اولویت بندی نیازهای آموزشی

4- بکارگیری اصول و متدولوژی تدریس در دوره های آموزشی

6

بهبود استاندارد فضاهای فیزیکی

استاندارد نمودن فضای های فیزیکی خانه های بهداشت ، مراکز بهداشتی و درمانی و تامین تجهیزات اوروژانسی

1- تدوین شناسنامه تجهیزات فضاهای فیزیکی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و هدایت واحدهای محیطی جهت تکمیل آنها

2- تامین اعتبار نگهداری بر اساس جداول توزیع

3- تفویض اختبارهای انجام تعمیرات به شهرستانها

7

تربیت بهورز

جذب 100 % سهمیه تخصیص یافته وزارت متبوعه برای پذیرش بهورز

1- پذیرش و تربیت بهورز در مراکز آموزش بهورزی معین

2- استاندارد سازی مراکز آموزش بهورزی از نظر فیزیکی - آموزشی - اداری مالی و ...

8

برنامه سالانه خانه های بهداشت

تدوین برنامه پایش و ارتقا فرآیندها در 75% خانه های بهداشت

تدوین Package آموزشی و چک لیست خانه های بهداشت

9

تشویق بهورزان

تشویق 20% مربیان و 10% بهورزان نمونه استان

تدوین دستورالعمل ارزشیابی و تامین اعتبار تشویق مربیان و بهورزان نمونه

10

بازآموزی مربیان و بهورزان

برگزاری سمینار های ماهانه مربیان و بهورزان در تمام شهرستانها و با استانداردهای موجود

1- تدوین دستورالعمل برگزاری سمینارها و تامین هزینه آنها

2- استاندارد سازی برنامه های بازآموزی بهورزان و مربیان

11

آمار مدیریت اطلاعات

( MIS )

دست یابی به آمار صحیح و جامع از فعالیت های انجام شده

1- تدوین دستورالعمل راهنمای آماری

2- تهیه و نصب نرم افزار آماری

3- کنترل و بررسی آمار و اطلاعات

4- استاندارد سازی تهیه و توزیع فرم های آماری مورد نیاز

برچسب ها : 

 آشنایی با گروه
 
 تحقیقات