برچسب شده با

برچسب شده با جشنواره مسواک

اولین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال1398

مطالب/ اولین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال1398

                           
      اولین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال1398 دکتر علیپور رئیس گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت استان ضمن خیرمقدم، اهداف برگزاری نشست فصلی را بیان نمودند
چهارشنبه 29 خرداد 1398