برچسب شده با

برچسب شده با ارتقای مستمر کیفیت

خدیجه رضائی

صفحات/ خدیجه رضائی

                           
      خدیجه رضائی
پنجشنبه 7 بهمن 1395
جلسات هسته های آموزشی و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت

صفحات/ جلسات هسته های آموزشی و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت

                           
      جلسات هسته های آموزشی و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
جدول زمانبندی فعالیتهای کمیته آموزش و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت در سال 80

صفحات/ جدول زمانبندی فعالیتهای کمیته آموزش و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت در سال 80

                           
      جدول زمانبندی فعالیتهای کمیته آموزش و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت در سال 80
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
کمیته آموزش و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت مرکز بهداشت استان

صفحات/ کمیته آموزش و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت مرکز بهداشت استان

                           
      کمیته آموزش و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت مرکز بهداشت استان
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
ارتقای مستمر کیفیت : نوسانات عام و خاص

صفحات/ ارتقای مستمر کیفیت : نوسانات عام و خاص

                           
      ارتقای مستمر کیفیت : نوسانات عام و خاص
يکشنبه 4 ارديبهشت 1390
برنامه ریزی مبتنی بر فرایندها

صفحات/ برنامه ریزی مبتنی بر فرایندها

                           
      برنامه ریزی مبتنی بر فرایندها
يکشنبه 4 ارديبهشت 1390