برچسب شده با

برچسب شده با مرکز آموزش بهورزی

برگزاری آزمون کتبی پذیرش فراگیر بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری آزمون کتبی پذیرش فراگیر بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری آزمون کتبی پذیرش فراگیر بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...
شنبه 14 بهمن 1396
برگزاری جلسه آموزشی باروری سالم وجمعیت

مطالب/ برگزاری جلسه آموزشی باروری سالم وجمعیت

                           
      برگزاری جلسه آموزشی باروری سالم وجمعیت ....
دوشنبه 1 آذر 1395
برگزاری پنجاه و هشتمین گردهمایی فصلی روساء و معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان

مطالب/ برگزاری پنجاه و هشتمین گردهمایی فصلی روساء و معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان

                           
      برگزاری پنجاه و هشتمین گردهمایی فصلی روساء و معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان ...
شنبه 2 مرداد 1395