برچسب شده با

برچسب شده با استراتژی

الگوی محاسبه شاخص های ارزشیابی برنامه به تفکیک استراتژی

صفحات/ الگوی محاسبه شاخص های ارزشیابی برنامه به تفکیک استراتژی

                           
      الگوی محاسبه شاخص های ارزشیابی برنامه به تفکیک استراتژی
سه شنبه 21 تير 1390
فعالیتهای مورد نیاز برای استراتژی ها

صفحات/ فعالیتهای مورد نیاز برای استراتژی ها

                           
      فعالیتهای مورد نیاز برای استراتژی ها
دوشنبه 19 ارديبهشت 1390