برچسب شده با

برچسب شده با موارد سل

جدول 9 : توزیع فراوانی موارد سل به تفکیک شهرستانها استان آذربایجان شرقی : 1386- 1377

صفحات/ جدول 9 : توزیع فراوانی موارد سل به تفکیک شهرستانها استان آذربایجان شرقی : 1386- 1377

                           
      جدول 9 : توزیع فراوانی موارد سل به تفکیک شهرستانها استان آذربایجان شرقی : 1386- 1377
دوشنبه 12 دي 1390