حضور آقای مهندس شقاقی ( دبیر کمیته راهبری برنامه ایمنی آب و رئیس اداره آب و فاضلاب وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی ) و آقای مهندس بهجت ( مشاور سازمان جهانی بهداشت ) در کنفرانس مذکوربرنامه ایمنی آب آشامیدنی

 برنامه ایمنی آب آشامیدنی