سایتهای مفید مراکز کشوری

مراکز کشوری

 

اسامي و آدرس اينترنت مراكز بهداشتي درماني علمي و دانشگاهي ايران

www.mohme.gov.ir

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

www.hic.hbi.ir

مركز اطلاع رساني پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك

http://www.arums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بقيه الله

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بندرعباس

www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان

www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان

www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

www.zamus.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

www.sums.ac.ir/fa/index.html

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج

www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يزد

www.ams.ac.ir

آكادمي علوم پزشكي ايران

www.fa.pasteur.ac.ir

انستيتو پاستور ايران

www.ibto.ir

سازمان انتقال خون ايران

www.rcs.ir

جمعيت هلال احمر ايران

www.irimc.org

سازمان نظام پزشكي ايران

www.behzisty.ir

سازمان بهزيستي كشور

www.amar.org.ir

  سایت ملی آمار

برچسب ها :