غذاهای سنتی، غذاهای آماده

عادات غذایي ریشه در عوامل مختلفي از جمله شرایط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، جغرافیایي، مذهبي، كشاورزي و بسیاري عوامل دیگر دارد كه نسل به نسل منتقل مي شود . تغییر شیوه زندگي در كشور ما و بسیاري از كشورهاي جهان در دهه هاي اخیر، وضع سلامت مردم را دستخوش دگرگوني نموده است. تغییر سنت هاي گذشته و شیوه هاي جدید زندگي منجر به تغییر در الگوهاي غذایي از جمله مصرف زیاد فست فودها و غذاهاي غیر خانگي ،دریافت چربي هاي و كاهش مصرف سبزي و میوه شده است. امر موجب افزایش شیوع بیماري هاي غیر واگیر نظیر چاقي، بیماریهاي قلبي عروقي ، سرطان ، دیابت شده است.

معمولاً بدون تفكر و تعمق از عادات غذایي پیروي مي كنیم و توجهي به اثرات مثبت یا منفي آن ها در سلامت خود نداریم، در حالي كه بسیاري از عادات غذایي معمول، ممكن است نامناسب بوده و اثرات نامطلوب و گاه غیرقابل جبراني در سلامت ما به جا گذارد. بنابراین شناخت عادات غذایي نامناسب و تأثیر آن ها در سلامت انسان، گام بسیار مؤثري در شكل گیري الگوي غذایي صحیح و مناسب و برخورداري از تغذیه كافي، متعادل و متنوع است . براي ادامه مطلب لينك زير را دانلود كنيد.

مريم زارعي ، كارشناس ارشد دفتر بهبود تغذيه جامعه

معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

 

   دانلود : غذاهاي_سنتي_يا_فست_فود_ها.pdf           حجم فایل 301 KB